Maranatha Media Philippines

Panlakatan sa Pagtoo

Nai-post Enero 19, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
255 Mga Hits

Ang paghangup sa sining pagtoon nahanungud sa duha ka pagpakigkatipan isa sang importante nga bahin sa paghangup sang maayong balita suno sa iyang nagakaigo nga gambalay. Ini nga balasahon magpakilala paagi sa yanu nga pagdala sang importanteng elemento.

Makalilibug ini sakadamuan tungud kay wala mahangpi kun ano ang mga nagkalatabu sa kristohanon sang nagligad nga mga panahon.

Ang ginpayanu nga pagpadayag sa katipan ginpakita sa kabuhi ni Abraham kag amo ini ang ginasugid ni Pablo sa aton pinaaagi sa sulat sa Galasya.

Kay nasulat na si Abraham may duha ka lalaking anak. Ang isa sa babaying ulipon kag ang isa sa babaying hilway. Ang babaying ulipon nanganak sunos a unod,samtang ang babaying hilway nag anak paagi sa saad, sa sini nagsimbolo. Kay ini ang duha ka katipan… Galasya 4:22-24

Kabay nga ang imong pagpanlakatan sa pagtoo pakamaayohon samtang ikaw padayon nga nagabasa.


https://maranathamedia.com/download/view/panlakatan-sa-pagtoo

Clicky