Maranatha Media Philippines

14-PAGSUNOD SA HALIMBAWA NI JESUS

Nai-post Hulyo 03, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
176 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/14-following-the-example-of-jesus
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/27-christ-our-life

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/
Lesson14.docx

14. PAGSUNOD SA HALIMBAWA NI JESUS

Sa panahon sang daan nga pagpakigkatipan ang hald ngasakripisyo masami nga kabahin sa sistema sang serimony. Ang pagpaagay sang dugo sang sapat nagatudlo sa umalabot nga Jesus nga magaagay sag iya kaugalingon nga dugo sa Krus. Sang si Jesus napatay wala na nagkinahanglan pa sang amo nga sakripisyo sang sapat, ukon sang mga sirimonyas nga ginsakupan sang amo nga sistema. Ining daan nga ordinanasa sang amo nga kasugtanan natuman na ni Jesu. Samtang sa bag-ong pagpakigkatipan may yara bag-onga ordinanasa ang ginpakilala kag ginapatuman. Una sa tanan aton tan-awon ang ordinansa sa paghinugasay sang tiil. Nga nasulat sa Juan 13:4-17.

FOOTWASHING

Juan 13:10, 14-15    Si Jesus nagsiling sa iya, “ Ang nakapaligo indi kinahanglan manghinaw, luwas sa iya tiil lamang,kay matinlo siya sing bug-os; kag kamu mtinlo apang indi kamu tanan. Nyan kon ako, ang Ginoo kag manunudlo ninyo, naghinaw sang Inyo mga tiil, kamu man dapat maghinawanay sang inyo mga tiil. Kay naghatag ako sa inyo sang solondan, agud nga kamu maghimo man sang sono sa nahimo ko sa inyo.

Yari ang maathag nga mando ni Jesus nga iyang napamolong. Ginpaathag Niya nga dapat naton ini pagabuhaton nga ordinansa. Ang paghinugasay sang mga tiil indi pagpakahuya kundi isa ka papaubos sa kaugalingon. Ang paghimosang amo nga pag-alagdan sa isa kag isa mabulig nga ang bugal mawala kag makapahumok sang tagipusoon sa kada isa. Isa ka pagpahamtang sang husto nga panghunahuna sa aton samtang kita magaambit sang panihapon—ang tinapay kag duga sang ubas. Maathag nga ginhambal nga dapat maghinugsay kita sang aton mga tiil sa isa kag isa. Sa besikulo 10, si Jesus naghambal, Ang nakapaligo (bautismo) kinahanglan manghinaw sa iya tiil, (okon pagbautismo liwat kon makasala) kay limpyo na siya ( tiil lang ang ginpahugasan kay ini nagsimbolo sang pagpanghugas gikan sa sala sini nga kaalibutan). Ang Bautismo nagasimbolo sang paghugas sang sala.  Binuhatan 22:16.

PANIHAPON NI JESUS

Mateo 26:26-28       karon sang nagakaon sila , nagkuha si Jesus sing tinapay, kag ginpakamaayo, kag gintipiktipik ini, kag ginhatag sa mga gintutun-an kag nagsiling, “kuha kamo, kaon kamo; INI AMO ANG AKON LAWAS.” Kag nagkuha Siya sang tagayan,  kag sang nakapasalamat, ginhatag Niya ini sa Ila, nga nagasiling, “ Inum kamu tanan sini; kay INI AMO ANG AKON DUGO SA BG-ONG KATIPAN, nga ginaula tungod sa madamu sa kapatawaran  sang mga sala.

Sa tapus sang panihapon sa huwebes sang gab-i sa wala pa ang Bernis sang pagkalansang, ginpasad ni Jesus angordinans upod ang paghinugasay sang tiil— ang balaan nga panihapon Ang tinapay nagasimbolo sang nabuong nga lawas ni Kristo nga — nabuong para sa makasasala nga tawo. Ang duga sang ubas nagasimbolo sang iya Dugo nga naula sa pagtabon sang sala sang tawo.

1 Corinto 11:23-26            kay ginbaton ko sa Ginoo ang ginpalaton ko man sa inyo, nga si Ginoong Jesus sang gab-i nga gintugyan sia  nagkuha sing tinapay, kag sang nakapasalamat sia, gintipiktipik niya ini, kag nagsiling,  “ kuha, kaon; ini amo ang akon lawas nga gintipiktipik tungod sa inyo. Himoa ini sa handuman nakon.” Sa amo man nga bagay ang tagayan, sa tapus ang panihapon nga nagasiling, “ini nga tagayan amo ang bag-ong katipan sa akon dugo. Himoa ini sa masunsun nga pag-inum ninyo sini, sa handumanan nakon.”

Ini amo ang pag-alagdan tungod sa handumanan, kay ini magapabalik sa aton didto sa krus, kag sa amo man nga bagay magatudlo sa aton sa ika-duhang pagbalik ni Jesus.  Wala nabutang  ang Iksakto nga ti-on.

Ang tinapay nga walay pahabok kag ang wala nalangaw nga duga sang ubas ang gingamit bilang  mga simbolo. Ang yeast ukon pahabok masami nga ginagamit kon maghimo sing tinapay agud mag alsa, apang sa Biblia  ang paglangaw okon Fermenation nagasimbolo sang sala. Ang alchol duga sang ubas nga nalangaw na busa agud mamintinar ang amo nga simbolo, inang wala na langaw nga duga ang ubas ang gamiton.  Tungod kay si Jesus walay kasawayan angay lang nga i simbolo sa iya ang kaputli Agud nga magarepresentar sa ISA nga WALAY SALA.

BAUTISMO

Mateo 28:19-20 Busa lakat kamu kag himoon nga mga gintutun-an ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa Ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo, nga nagapanudlo sa Ila sa pagtuman sang tanan nga ginsogo ko sa Inyo; kag yari karon, ako kaupod ninyo sa gihapon, tubtub sa katapusan sang katuigan.”

Yari ang bag-o nga ordinansa sa bag-ong pagpakigkatipan—Bautismo. Si Jesus nagsiling nga dapat tudloan ang mga tawo sang mensahi sang maayong balita, ugaling pagabautismohan. Ang pagtudlo kag pagpahangup ang mauna ugaling ang bautismo.

Markus 16:15-16  kag nagsiling sia sa ila, “lakat kamu sa bug-os nga kalibutankag iwali ang maayong balita sa tanan nga tinuga. Ang nagatoo kag nabautisohan maluwas; apang ang wala nagatoo tagudilian.

Ang bautismo sa diri tama gid ka importante para sa kaluwasan. Kon ang Isa mag-angkon sang kabuhing dayon dapat  nga magtoo kag mabautismohan. Ang iban mahimong magasiling; “Ang kawatan sa Krus wala man to ginbautismohan pero ngaa nga ginsaaran man ni Jesus sang kabuhing dayon”. Ini matuud, apang ang nabitay dili na makapanaug pa agud magpabautismo. Ang Dios wala nagapaabot sang mga butang nga nahibaloan niya nga labaw sa masarangan sang tawo. Kay kon abi pwedi palang, magpabautismo gid to ang kawatan sa pagtuman sang mando ni Jesus. Ini nga dinalan aplikabli lamang sa mga makasarang pa, Indi atong sa kahimtangan ngaimposibli na nga mahimo pa. Kaangay sang kawatan sa krus.

Binuhatan 19:4-5     Niyan si Pablo nagsiling, “ si Juan nagbautismo sng bautismo sang paghinulsul, nga nagsiling sa katawhan nga magtoo sila sa magasonod sa iya, nga amo si Jesus.”  Sang pagkabati nila sini, ginbautisohan sila sa ngalan ni Ginoong Jesus.

Ining mga sumulonod ni Juan Bautista ginpangbautisohan, sang ila nakilala si Jesus. Ang pagpabautismo mahimo lamang kon makahangup ikaw sang dugang pa nga kamatuoran kay Ini biblikal. Pro kon abi may nagbiya sa Isa ka iglesia kag nagblhin ini nga naka-agi na sa bautismo pwedi ini pagabatonon bilang “pagpropesar sang pagtoo.” Ang iyang konsinsya amo ang magadikta sa kada indibiduwal.

Binuhatan 2:38       kag si Pedro nagsiling sa ila, “Hinulsul kamu, kag magpabautismo ang tagsa-tagsa sa Inyo sa ngala ni Jesu- Cristo sa kapatawaran sang mga sala; kag mabatoon ninyo ang dulot sang espiritu Santo.

Kon ang isa naliso kay Jesus, ang mando amo nga hinulsul kag magpabautismo.

Juan 3:5             Si Jesus nagsabat, “sa pagkamatuud sa pagkamatuud, nagasiling ako sa imo kon ang isa indi matawo sa tubig kag sa Espiritu, indi sia makasulod sa ginhari-an sang Dios.

Bautismo sa tubig kag sa espiritu santo tama gid ka kinahanglanon kon magsulod sa ginhari-an sang langit.

Epeso 4:5        isa ka Ginoo, isa ka pagtoo, isa ka bautismo.

May madamu nga klasiang bautismo ang ginapraktis sang mga iglisia kristianos; kaangay sang pagwisik sang tubig kag pagbubu, apang ang biblia nagakilalaa lang sa isa ka dala kag Ina amo ang pagtum-oy sa tubig. Sa pagbautismo, nagakahulugan ina sang paatum-oy, pagsalum, ukon pagpaglunod sa tubig. Sa biblianhon nga panahon, ang bautismo ginahimo kon maglugum sang tila,ginlumoy ang tila sa lugum. Bug-osnga paglumoy ginakinahanglan sa sina nga proseso.

Markus 1:9-10        sa sadtong adlaw nag-abot si Jesus gikan sa Nasaret sang Galilea kag ginbautisohan ni Juan saJordan. Kag sang nakatakas sia satubig,sa glayon nakita niya nga nagpihak ang mga. laangit kaag ang Espiritu subung sang salampati nga nagakunsad sa ibabaw Niya.

Si Jesus wala nagakinahanglan nga bautismohan kay wala Siya makasala; apag ginhatagan Niya sang sulondan ang iyang mga sumulunod nga pagasundon. Notahi nga nagtakas Siya sa tubig, naga-indikar nga nanaug Siya sa tubig agud nga malumoy  sa bautismo.

Juan 3:23            Si Juan nagabautiso sa Enon malapit sa Salim, kay didto may madamung tubig kag nag-abot ang kataawhan kag ginbautisohan.

Ang bautismo nga wisik kag bubu diutay lang ang tubig nga ginakinahanglan apang ang bautiso nga pagtum-oy nagaakinahaanglan sang madamung tubig.

Binuhatan 8:38-39    kag ginpadulog niya ang kangga, kag naglusung sila nga duha sa tubig, si Felipe kag ang Eunoko kag ginbautisohan niya sia.

Ang teksto maathag. Ang Eunoko ginbautisohan sa bug-os nga pagpasalum sini. Sa pagkamatuud ang bautismo sa mga batang gagmay walay basihan sa Biblia, kundi ini pagano ang ginhalinan. Ginpasulod ini sa Iglesia sa ik-tatlo nga siglo kag ginpasunod sa A.D. 416. Amo yadto ang pagbiya sang putli nga kamatuuran nga gintudlo n Jesus. Sing dugang pa, ang Bautiso para lang sa mga dalagku Indi paraa sa mga kabataan. Pagtoo, paghinulsul, pagtu-ad sang sala kag mga pagtudlo mauna imbis ang bautismo. Ini indi posibli sa mga bata. Ang bautismo amo ang kapahayagan sang pagtoo kag pagkatawo liwat. Ang mga hingkod lang makadisisyon sing maalamon sa matuud nga kahulugan sang bautiso.

Colosas 2:12              kag nalubung kamu kaupod Niya sa Bautismo, diin ginbanhaw man kamu kaupod Niya  paagi sa pagtoo sa pagpanghikot sang Dios nga nagbanhaw sa Iya.

Ang bautismo nagatudlo sa aton sa krus kag sang kon ano ang kahulugan sini sa aton. Ang aton kabuhi naghigot sa Iya kag magkabuhi kita sa iyang kabuhi.

Roma 6:3-4           wala bala kamu makahibalo nga tanan kita nga ginabutisohan kay Kristo Jesus ginbautisohan sa Iya kamatayon? Busa paagi sa bautismo ginlubung kita  kaupod niya sa kamatayon, agud ngaa subung nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sang Amay, amo man kita magginawi sa bag-ong pagkabuhi.

Kon ang Isa nga nabautisohan, nagpakita siya sang Iyang pagtoo sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus lapit na sa 2000 ka tuig ang nagligad. Nagasugid sia sa kalibutan nga may pagtoo sia sa kamatayon ni Jesus tungod sa Iyang mga sala kag nagguwa si Jesus nga madaugon gikan salulubngan. Iya man ginakilala nga ang amo nga bautismo naga-simbolo sang kamatayon tungod sa iya kaugalingon nga mga sala kag kon magtakas na sia gikan sa tubig, magalakat na sia sa bag-ong dalanon sang pagkabuhi kag indi na pareho sa dalanon sang kalibutan.

Galasya 3:27              kay ang kapid-an sa inyo nga ginbautisohan kay Kristo nagsuklub kay Kristo.

Ang bautiso kaangay sa kasal: kita nangin Isa kay Kristo. Ang kasal dapaat nga magpadayon samtang buhi apang ang paghiusa kay Kristo paagi sa bautismo magapadayon tubtub sa eternidad.

Binuhatan 22:16           kag karon ngaa bala nga gapalantantang ka?tindug ka kag magpabautiso, kag maghugas sang imo mga sala, nga nagapanawag sa iya ngalan.

Kon aton lang gid mahangpan ini nga requirement, ang Dios nagapaabot gid sa imong disisyon nga magpa-bautiso. Nagaapila siya mga tagiposoon nga bug-os magpakigsaad sa Iya paagi sa balaan nga bautiso bilang pagsnod sa iyang solemni nga  mando. Indi ini ang makaluwas apang Ini nagpakita nga ginbaton mo ang kaluwasan; amo ina ang pagkatawo liwat. Dumduma ang pulong ni Jesus: “ siya nga nagatoo kag nagpabautiso maluwas”. Abyan, indi pag-irisgo ang eternidad sa dili matuud nga bautiso. Tindug ka kag magsunod kay Jesus. “Tindug kag magpabautiso, kag maghugas sang imo mga sala sa naglaan sang Ginoo”.

 

Review Sheet— Ordinansa Sa Bag-Ong Pakigkatipan

 1. Ano nga mando ang ginhatag ni Jesussa Iyang mga sumulunod? Juan 13:10,14,15
 2. Ano pa ang iban nga ordinansa nga may kaangtaan sa paghinugasay sang mga tiil?  Mateo 26:26-28.
 3. Ano pa gid ang Iban nga ba-0ng ordinanasa nga ginmando ni Jesus? Mateo 28:19-20
 4. Daw ano ka Importante kay Jesus ang bautiso? Markus 16:15,16
 5. Binuhatan 19:4,5 nagsugid ini nga dinalan nga ang Iban nga sumulunod ni Juan bautista nagpabautiso liwat. Kinahanglan bala ang magpabautiso liwat?
 6. Ang pagbag-o sa kabuhi kinahanglan bala sa wala pa ang bautiso? Binuhatan 2:38
 7. Ano pa ang dugang nga mga pasanag ang ginhatag ni Jesus nahanungud sa bautiso? Juan 3:5
 8. May apila ka bautiso ang matuud? Epeso 4:5
 9. Ano ang mga Indikasyon ang ginhatag sang Biblia nga nagapahibalo nga ang bautiso amo ang  pagsalum ukon tum-oy? Juan 3:23; Binuhatan 8:38,39
 10. Paano nga ang bautiso naga-kahulugan sang aton pagtoo sa kamatayon, paglubung kag pagka-banhaw ni Kristo? Roma 6:3,4
 11. Paano nga ang bautiso kaangay sa pag-alagdan sa kasal? Galacia 3:27
 12. Sa tapus sang paghinulsol kag pag-kahangup, ano ang gina-apila sa mga nagtoo? Binuhatan 22:16

Buut ka bala nga mahiusa kay Jesus kag mabautisohan suno sa Biblia?___

Clicky