Maranatha Media Philippines

11-Upod kay Jesus

Nai-post Hunyo 09, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
73 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/11-walking-with-jesus
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/25-walking-with-jesus

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson11.docx

Kon abi si Adam wala nakasala, posibli gid tani nga magkabuhi nga matarung paagi sa pagsunod sa kasugo-an sang Dios. Apang, bangud nga napaslawan siya sa pagtuman sa Dios, nabuksan niya ang alagyan sang kinaiyahan sa pagpakasala, nga kon tani kabuhi ato nga walay sala, ang tanan nga natawo sa kaliwatan ni Adam nagpanubli sang tindensiya nga magpakasala busa tama gid ka imposibli sa tawhanong pagtinguha nga magpakamatarung. Ang tawo napun-an sang sala kag pagkadilibalaan busa indi niya mahimo ang pagsunod sa kasugoan sang Dios. Ang tawhanong pagkamatarung kaangay sa tarapo suno sa Isaias 64:6. Walay bisan sin-o nga mag-angkon nga matarung suno sa Roma 3:10. Samtang si kristo naghimo sang algyan agud kita makaapalagyo; kon sa diin man nga bahin si Adam nahulog si Kristo nagkari agud sa amo nga bahin siya magdaug.

Steps to christ p. 67 - Nagkabuhi Siya nga wala nakasala apang napatay Sia tungod sang aton mga sala, karon nagtanyag Sia nga kuhaon ang tanan ta nga sala kag Iyang ilisan sang Iyang pagkamatarung; ina kon ihatag mo sa Iya ang imong kabuhi kag batonon Siya bilang imo personal nga manluluwas. Nyan sa imo pagbaton, ang  imong daan nga pagkamakasasala bangud sa Iya, gin-isip na nga matarung. Ang kinaiya ni Kristo mangin imo kag mangin kahalamut-an sa Dios kaangay nga ikaw walay sala.

1 Juan 4:19 Naghigugma kita, kay Sia naghigugma sa aton sing una.

Ang Dios gid amo ang una nga naghimo sang paagi. Ginhigugma Niya kita bisan pa nga kita makasasala. Sa aton paghangup sa gugma sang Dios, ini magapadasig sa aton sa paghigugma kag sa pag-alagad sa Iya paagi sa amo nga gugma. Ang gugma amo ang magamotibar nga principyo sa aton  paghimo nagpukaw sa handum nga magmangin matarung.

Sa sini nga pagtoon mahangpan naton ang mga kahulugan sang masunod nga mga tinaga.

PAGKAMATARUNG — pagkahusto bilang tawo; husto nga pagpakigrelasyon sa Dios kag sa isig-katawo.

PAGTOO                —    Bug-os nga pagsalig sa Dios.

GRASYA                 —    pabor nga halin sa Ginoo para sa tawo nga indi angayan.

PAGKAMATARUNG— ang langitnon nga diklarasyon sang pagkamatarung paagi kay Kristo.

PAGBALAAN                 pagdiklarar nga balaan  para sa balaan nga katuyoan.

Ang duha kasayup nga masami mahulugan labi na sang mga bag-ong Kristohanon

 1. Nga kita maluwas tungod sa aton maayong binuhatan.

Ini layo gid sa kamatuoran. Grasya gid lang ni kristo paagi sa pagtoo ang makahimo sa aton nga husto upod sa Dios.

       2. Nahilway na ang tawo sa paglapas sang kasugoan sang Dios tungod kay naluwas na ang tawo paagi sa pagtoo.

Matuuod nga naluwas kita paagi sa pagtoo kay Kristo apang sayup ang hunahuna nga ang Dios nagluwas sa aton upod ang sala. Kay ang sala amo ang paglapas sang kasugoan sang Dios.  1 Juan 3:4. Si Kristo nagkari agud luwason kita gikan sa sala. Wala Siya nagkari agud nga ang sala mangin husto. Kundi agud nga ang makasasala mangin matarung kag mag-mangin-masinulondon paagi sa pagtoo kay Jesu-Cristo. Ang pagkamasinulondon amo ang talandaan nga inang tawo sumulunod ni Cristo. Paagi lamang kay Kristo nangin-umalambit kita sa grasya ni Kristo nga amo ang magpasangkol sa aton sa pagsunod. Ang pagkamasinulundon amo ang bunga sang Espiritu kag sang pagtoo kay Jesu-Kristo.

Galacia 5:22 Apang ang bunga sang Espiritu amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalolo, pagkaayo, pagkatutum,

 Galacia 2:16 Nakahibalo nga ang tawo wala ginapakamatarung paagi sa mga buhat sang kasogoan kondi paagi sa pagtoo kay Jesu-Kristo, bisan kita nagtoo kay Jesu- Cristo, agud nga pagpakamatarungon kita paagi sa pagtoo kay Cristo, kag indi paagi sa mga buhat sang kasugoan, kay sa mga buhat sang kasogoan walay bisan sin-o nga pakamatarungon.

Tama ka imposibli sa tawo nga mangin husto sa Dios tungod sa iyang maayong binuhatan; ukon paagi sa pagtipig sa kasugoan sang Dios.

Roma 4:3,5 Kay ano bala ang nasiling sang kasulatan? “Si Abraham nagtoo sa Dios, kag naisipan ini sa iya nga sa pagkamatarung.” 5. Kag nga sa wala nagpangabudlay kondi nagasalig sa nagpakamatarung sa didiosnon, ang iya pagtoo ginaisip nga sa pagkamatarung.

Ang pagkamatarung ni Abraham bangud kay ginpakamatarung siya paagi sa pagtoo. Kon kita magtoo kay Jesus; ang Iyang pagkamatarung  kag pagkahimpit mangin sa aton man paagi sa amo man nga pagtoo.

Roma 5:8-10 Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala  pa kita si Cristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit  karon ginpakamatarung kita paagi sa iyang dugo, labi pa nga maluwas kita gikan sa kasingkal sa Dios paagi sa iya. Kay sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya Anak , agud  maluwas paagi sa iya kabuhi.

Nahilway kita gikan sa silot sa sala tungod sa dugo ni Jesus nga gintabon sa aton tanan— kita ginpakamatarung paagi sa iya dugo. Ang aton pagkamatarung nangin posibli sa ti-on nga si Jesus napatay tungod sa aton kag ginbanhaw, sarang 2000 ka tuig na ang naglabay. Kon kita magtoo, kag paagi sa pagtoo batunon ta ang amo nga pagkamatarung kita magmatarung gid.

Roma 3:24-26 Sila ginpakamatarung sa walay bayad paagi sa iya bugay, sa pagtubus  nga yara kay Cristo Jesus, nga ginpahayag sang Dios nga katumbasan paagi sa iya dugo, nga batonon sa pagtoo. Ini sa pagpakita sang pagkamatarung sang Dios, bangud sang diosnon nga pagpaumud ginpaligad niya ang una nga mga sala; ini sa pagpamatuud sang iya pagkamatarung sa karon nga dag-on nga ginapakamatarung niya ang may pagtoo kay Jesus.

Ang aton pagkamatarung ginhatag sang Dios nga libri paagi sa Diosnong pabor kag kaayo. Ang tanan nga sala ginlista. Yadtong magtoo kay Jesus ginpakamatarung. Ginlista bilang matarung kag kaangay gid nga wala nakasala.

Roma 5:1 Busa, sanglit ginpakamatarung kita paagi sa pagtoo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo.

 

Ang kabuhi nga nabag-o

1 Tesalonica 4:3 Kay ini amo ang kabubut-on  sang Dios, ang inyo pagkabalaan: nga maglikaw kamo sa pagkamakihilawason;

Subung nga masunsun nga ginagamit sa bag-ong testamento, ang pulong pagkamatarung kag pagkabalaan importante nga magkatumbas sa pinulongan.

Agud pakamatarungon masami ginakilala nga resulta sang pagkaliso. Kon ang isa nagbaton kay Kristo, Siya ginpakamatarung dira dayon nga ti-on. Matuud ina apang ang pagkamatarung wala dira nagtapus. Padayon naton nga ginakinahanglan ang pagkamatarung, gikan sa krus padayon nga pagkabuhi nga balaan. Ang matuud sina makasasala kita. Kag ang sala magapabilin tubtub nga kita pamaylohan sa pagkabanhaw, indi ini nga sala magagahum sadtong tawo nga may pagsalig kay Kristo.    

Bangud sa sacripisyo ni Kristo , ang Kristohanon maluwas gikan sa silot sang sala. Bangud nga si Kristo nagpuyo sa kabuhi niya. Ang Kristohnon maluwas gikan sa gahum sang sala. Bangud sang Kristohanon nga katutum bisan sa kamatayon, pat-ud gid nga luwason siya gikan sa presensya sang sala.

Sa bag-ong kasulatan, ang mga manunulat  nagsulat sang madamung  istorya sang pagkabuhi nga balaan. Nagpakita sang pagkamaayo sa kabuhing balaanon. Kon ang pagkamatarung (diklarasyon sang pagkamatarung) wala nagdul-ong sa aton sa pagkabalaan nga pagkabuhi, buot silingon ang amo nga pagkakristohanon walay matuud nga pagtoo.  Kay ang matuud nga Kristohanon may matuud nga pagpakita; sa gawi kag pagkinabuhi nga balaan; ang palibot niya makakita sina.

Dapat ta dumdumon nga indi ta pasidunggan ang aton kaugalingon bangud sa aton pagkamatarung kag pagkabalaan-ini-tanan tungod sa pagkamatarung ni Jesus nga sa iya may pagtoo kita. Ang aton kaluwasan indi tungod sa aton pagkabuhi nga balaan, kundi ini resulta lamang sa aton pagbaton kay Kristo bilang aton personal nga manluluwas. Ang iya pagkamatarung nga ginhatag sa aton, ang kaluwasan, ang pagkaliso, kag pagkabalaan ina tanan bunga lamang sang kon ano ang nahimo ni Kristo sa krus. Ang amo nga pagkamatarung naghatag sang kaluwasan.  Ang pagkamatarung  amo ang gamot kag ang pagkabalaan amo ang bunga.

Roma 6:19 Naghambal ako subung nga tawo, bangud sang kinaugali ninyo nga mga kaluyahon. Kay subung nga gintugyan ninyo anay,  ang inyo mga bahin kahigkuan kag sa daku kag daku pa nga kalautan, gani karon itugyan ninyo ang inyo mga bahin nga sa pagkamatarung kag nga sa pagkabalaan.

Si Pablo nagalaygay nga kada miembro sa lawas paggamiton para sa pagkamakatarunganon. Kay sadto ini paga-gamiton sa tinutuyo sa  pagpakasala, apang sa tapus na nga maliso, indi na pwedi, ini dapat paggamiton sa himaya sa Dios lamang.

 

Roma 12:2 Dili kamo magpauyon sa sining kalibutan kondi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sa inyo mga painoino, agud nga inyo matilawan kon ano ang maayo kag kahalamut an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.

May kabag-ohan sa pagkabuhi sa isa ka Kristohanon. Indi na siya kalibutanon kundi nabag o na, nga nagapakita sang mahigugmaon nga karakter ni Kristo.

2 Pedro 3:18 Apang magtubo kamu sa bugay  kag sa pagkilala sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesu-Cristo. Sa iya ang himaya karon kag tubtub sa gihapon. Kabay pa.

Ang bag-o nga Cristohanon kaangay sang bata, samtang siya nagatubo sa grasya, ang iyang paghangup magadugang, labi niya nga mapakita nga ang presensiya sang Dios ara sa iya. Apang kon indi siya magtubo; ang iya kaluwasan madilikadohan. Kay kon ang presensya ni Jesus yara sa kabuhi sang tawo, may yara gid pagtubo nga magakatabo. Ang tawo nga naglapas wala mawala, pwedi gid siya makabaton sang kabuhi nga dayon lamang liwat siya nga magpanumbalik sa Dios kay kon indi, indi lamang nga siya indi makatubo kundi nga labi ini nga magakunhud  tubtub nga ang bug-os nga kahigayunan maubos kag siya mawala sing dayon.

Filipos 3:13-14 Mga kauturan, wala ako nagaisip nga ini akon na; apang isa ka butang ang akon ginahimo, sa ginakalimtan ko ang tinalikdan kag nagahimulat  ayon sa unahan. Nagapadayon ako sa lalambuton tungud sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios nga yara kay Kristo Jesus.

Ang pagtubo sa bugay indi awtomatik sa tapus nga si Jesus ginbaton nga manluluwas. Indi ta makapungko kag magsiling “ ikaw na bahala magdala sa akon.” Ang pagpangabudlay ni Jesus indi na mabulag sa aton, apang aton gid bahin ang magsunod idalum sa iya pagmando kag kabubut-on. Nyan sa iyang kusug magdaug kita. Sa iban nga pulolongon kita magapadayon nga magtoo sa iya. Si Jesus naglaygay “tinguhaa” nga makasulod, ka gina  aton buhaton. Pero indi kita magsayop, nagdaug kita indi tungud sa aton pagtinguha kay ina pagkamatarung tungod sa buhat; sa baylo kita nagatinguha sa pagpakigdumog batok sa aton kauugalingon nga kinaiya sa pagkamalinapason. Masami kita nagaatubang  sang mga pagpili basi sa aton mga kagustuhan kag huyog sa pagpakasala okon sa aton ispirituhanon nga kinaiyahan. Isa ka pagpili nga mangin sa Dios ukon ang mangin suno sa unod.

May pagpakig-away gid nga matabo kon aton pilion ang Dios. Away nga nagapamatok sa unodnong handum. Kon aton igahin ang aton kaugalingon sa Ginoo kag magsiling “indi” sa malaut, ang Dios magahatag sa aton sang  kusug agud magdaug. Madamu ang nagatingha nga madaug ang sala paagi sa pagpakigbato paagi sa tawhanong kusug. Sila  nagapakig-away nga sa kaperdihan. Kinahanglan ta nga sundon ang laygay sa Santiago 4:7, “busa magpasakup kamu sa Dios, sumpunga ang yawa kag magapalagyo sia sa inyo.”magpasakup kita sa Dios sing una. Ini away sa maayong pag-away sang pagtoo.

Colosas 3:1,17 Niyan kon nabanhaw kamo upod kay Kristo, pangitaa ang mga butang sa ibabaw, diin si Cristo, nga nagalingkod sa too sang Dios.

Yara na outline ang kon ano ang nahimo ni Kristo para sa aton. (“Kon niyan ikaw na banhaw upod kay Kristo”) ‘aton pagkamatarung’, upod sa aton sabat (“pangitaa ang mga butang nga langitnon”) kag aton “pagkabalaan”; ang duha nga ini indi pagbulagon; sila magalakat nga updanay.

Notahi sing maayo, walay pagpasidungog sa kauggalingon para sa bisan anong butang. Ang tanan sa ngalan lang gid ni Jesus.

Juan 1:8 Kon magsiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan ta ang aton kaugalingon, kag ang kamatuoran wala sa aton.

Samtang nga matuud nga ang Kristohanong pagkabalaan padulong sa pagka-kaangay  kay kristo, kag paagi lang sa gahum ni Kristo sa aton  kabuhi, masikway ta ang sala.  matuud man ang kinaiyahan nga makasasala yara pa, pero kon angkonon ta nga wala na ta sala, yara Kita sa makamalatay nga sayop. Kay ang kinaiyahan nga pagkamakasasala napaidalum lang sa gahum ni kristo; nagapabilin ina tubtub nga magbalik Siya. Ang linuwas nga mga Kristohanon maka-angkon sang “kahilwayan sa lawas” -ining kinaiya nga magpakasala- sa pagbalik ni Kristo.

Juan 14:16-17 Gin-aman sang langit. Ang pinakamaayo nga posibli agud mabuligan  ta sa pagtubo sang kinaugali nga mahigugmaon kaangay ni Jesus.

Ang balaang Espiritu amo ang masami handa kag buot nga maggiya kag maghatag kusug.

2 Tesalonica 2:13 Ang aton pagkabalaan mangin posibli lamang paagi sa pagministeryo sang balaan nga Espiritu kon wala ang iyang pag-alungay sa aton, ang aton kabuhi indi gid makalambot sa pagkabalaan- Iyang pagpangabudlay ang pagbulig sa aton agud mag mangin angayan kita sa langitnong poluy-an.

 

ANG KAANGTANAN SANG KASUGOAN KAG SANG MAAYONG BALITA

Hebreo 10:16 “Amo ining katipan nga himoon ko sa ila sa tapus sadtong mga adlaw, nagasiling ang Ginoo: ibutang ko ang akon mga kasogoan sa ila mga tagiposoon, kag sa ila mga hunahuna isulat ko ini sa ila,

Ang maayong balita wala naghilway sa tawo agud maglapas sa kasugoan sang Dios, kundi naghilway ini sa aton gikan sa kondinasyon sang kasugoan. Ang kasogoan sang Dios indi mabag-o kay ini amo ang balasahon nga karakter sang Dios. Ang mensahi sang bag-ong katipan amo nga ang Dios nagpasangkol sa aton sa pagsunod sang kasogoan bangud kay kon sa aton lang kaugalingon nga kusug ini imposibli. Ginsulat Niya ang Iyang kasuguan sa aton mga hunahuna- nangin kabahin na ini sa aton. Indi kita hilway sa paglapas, kundi nga ginhatagan kita gahum sa pagsunod sa iyang mga kasogoan. Ang kinabubut-on nga pagsunod sa kasugoan sang Dios amo ang pag-alagad sang gugma. Ini amo ang matuud nga pagtilaw sa pagka-gin-tutun-an.

1 Juan 5:3; 2 Kay ini amo ang gugma sang Dios, nga bantayan  ta ang iyang sogo. Kag ang iya sogo indi mabug-at. 2. Sa sini nahibloan ta nga nagahigugma kita sa anak sang Dios kag nagatuman sang iya mga sogo.

Amo ini ang pagtilaw sa mga nagahigugma sa Dios labaw sa tanan, kag yadtong mga nag-alagad nga sa mga bibig lamang.

Roma 3:31 Niyan ginapakawalay pulus ta bala ang kasugoan paagi sa pagtoo? Malayo ina! Hinonoo, ginpalig-on naton ang kasogoan.

Ang pagtoo kag ang kasogoan dili mabulag. Wala ta maluwas sa pagtoo kag nagasikwa sa kasogoan. Naluwas kita paagi sa pagtoo, kay ining pagtoo lang magpadulong sa pagpasidungog  ukon pagpalig-on sa Diosnong kasogoan. Ang pagkamasinulondon bunga sang pagtoo. “Ang matarung magkabuhi paagi sa pagtoo,” Roma 1:17

Santiago 2:20 Buut ka bala makahibalo, O tawo nga buang buang, nga ang pagtoo nga walay binuhatan patay?

Si Santiago naghambal nahanungod sa pagtoo, indi ang buhat sang kasogoan kaangay sa mga ligalismo. Ano man ang iya ginhambal tama ka athag: kon aton ini batonon  sa pagtoo. Pero sa aton isigkatawo makakita ang pagkadimatarung nga buhat apang nagaangkon sang pagtoo, nyan ang amo nga pagtoo patay. Ang matuud nga pagtoo mapakita ang bunga sang pagtoo nga amo ang maayong buhat.

1 Timoteo 6:12 Pakig-away sa maayong pag-away sa pagtoo; panguyat sa kabuhi nga walay katapusan nga sa sini gintawag ka sang nagtuad ka sing maayo sa atubangan sang madamung saksi.

Bangud sa Diosnong grasya  kag sa mga ginhimo ni Jesus didto sa kalbaryo sa krus lapit 2000 na katuig ang nagligad, naghatag yadto sang gasa nga kabuhing walay katapusan. Lamang imo batonon ang gasa paagi sa pagtoo nga ginbuhat ni Kristo para sa imo. IKaw ginpakamatarung. ( ginbaton sang Dios, kasubung nga ikaw wala gid makasala. ) ikaw karon ginpakamatarung bangud sang imo pagtoo kay Kristo Jesus. Ang imong matuud nga pagkaliso magadul-ong sa imo sa balaan nga pagkabuhi okon sanctification.

Ang imong pagkamatarung kag ang imong pagkabalaan nangin posibli paagi kay Kristo nga matarung; indi imo. Bug-os ka nga nagsalig sa iya, apang ginakinahanglan ka nga magbuylog upod kay Kristo kag pilion nga sundon Siya. Ang imong katutum sa Kristohanong pagkabuhi magadul-ong sa imo nga sa pagkamahimayaon didto sa ika-duhang pagbalik ni Kristo; ang pagkamakasasala mawala sing dayon.

Kasubung nga kita nagatubo sa bugay, kita ginapabaskug paagi sa pagtoon sa kasulatan, pangamuyo, kag pagkamasinulondon sa Diosnong giya. Ini nga mga buluhaton nagapalig-n sa Espirituhanong kinaiyahan kag paghatag gahum sa pagdaug batik sa mga tentasyon. Indi gid magpakapaslaw sa pagbalaan sang kabuhi adlaw-adlaw didto sa Dios. Unahon ini sa kada pagbugtaw. Kag ayoa ang Dios nga maggiya. Kay ang paglakat nga wala ang Dios kalamidad. Lakat ka upod sa iya sa tanang ti-on, kaangay kay Enoch. Ang maglakat upod kay jesus sa sini nga kabuhi nagakahulugan sang paglakat kag pagpakig-istorya sa iya sa tanan nga ti-on sa kabuhi.

Kon paagi sa pagtoo padayon kita magtolok kay Jesus. Magmadaugon gid kita tubtub sa katapusan. Si Kristo amo ang aton pagkamatarung.

 

Review sheet— pagkamatarung paagi sa pagtoo

Assignment: palihog tun-I maayo ang study guide sa indi pa nimo ini sabton.

 1. Ano ang kumon nga duha kasayup nga masami ginahimo?
  a) That we are saved by __________
  b) That Christ releases man from ________
 2. Paano ang tawo pakamatarungon? Galacia 2:16
 3.  Paano si Abraham na diklarar nga matarung? Roma 4:3,5
 4. Sa ano nga paagi ang pagkamatarung nangin available? Roma 5:8-10
 5. Bisan pa si Kristo napatay tungod sa aton mga sala, Ano nga klasi sang pagkinabuhi ang ginapaabot ni kristo nga ika-buhi Cristohanon? Roma 6:19
 6. Kon ang Kristohanon, paagi sa pagtoo, nagbaton sa tanan nga ginahimo ni Kristo para sa Iya, mabag-o bala ang iya kabuhi? Roma 12:2
 7. Pwedi bala nga magpungkopungko nalang kag hulaton ang padya nga kabuhing walay katapusan? Filipos 3:13-14
 8. Paano ginlaragway sang Colosas 3:1 ang  ginhimo ni Kristo para sa aton, kag ano ang aton sabat?
 9. Sin-o ang naghimo sang aton  sanctification okon pagkabalaan sa kabuhi nga mangin posibli? 2 Tesalonica 2:11

Notahe: indi sa tawo ang cridito sa pagkamatrung. Sa kay kristo lang gid ang pagpasidungog ibalik, ang pagkamatarung kag ang pagkabalaan. Ang buhaton lang gid sang tawo amo ang magcooperar sa pagpanghikot sang Dios.

 1. Ang kasogoan ginpakawalay pulos bangud sa pagtoo? Roma 3:31
 2. Ano ang ibedensya sang matuud nga pagtoo? Santiago 2:20

 

Clicky