Maranatha Media Philippines

10-MGA TIKANG PADULONG SA PERSONAL NGA KALINONG

Nai-post Hunyo 09, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
174 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/10-steps-to-finding-personal-peace
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/24-steps-to-peaceppt

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson10.docx

Ang Dios naghigugma sa imo- bisan sin-o ka kag bisan ano pa ang imo nahimo. Ginhigugma Niya ang tanan nga tawo sa kalibutan. Ang Iyang gugma para sa tanan bisan sa mga nagapatay, nagapanginhilahi, butigon,bisan pa sa mga wala nagkilala sa Dios. Ini nga gugma ginpakita paagi sa paghatag sang Iyang bugtong Anak, paagi sa iyang tinagipusoon nga pagbatas sa tanan nga mga pag-antus sa krus tubtub sa kamatayon agud lang gid ang mga tawo matubos. Ang kaluwasan gintanyag para sa tagsa ka tawo sa sining kalibutan, pero indi ang tanan makabaton. Ayhan ikaw magapamangkot, “Paano man ayhan ako mangin matarung upod sa Dios?” Ang dalan padulong sa kabuhi nga walay katapusan simpli hangpon, pero dyutay lang ang makahangup, kaangay sa, kon paano makapalapit kay Kristo, kag maeksperiensyahan ang kalipay, kalinong sa hunahuna kag paglaum sa palaabuton. Ini nga pagtuon magapakita nga ang Biblianhon nga sabat amo ang Kristohanong pagkabuhi.  

Roma 3:23 Sanglit nga tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios.

Roma 3:10 Subung sang nasulat na: walay bisan sin-o nga matarung, wala bisan isa;

Sa diin nagsunod ang aton pagka-walay paglaum nga kahimtangan. Makasasala kita, walay tawo nga angayan mag-angkon nga matarung sa atubangan sa Dios paagi sa aton kaugalingon nga merito, kay tungod nga ang tanan nakasala, ang buot silingon, walay bisan sin-o ang may katungod sa kabuhing dayon.

Roma 6:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Ginoo.

Ang bugtong nga padulongan amo ang kamatayon nga dayon, amo lang gid ni ang sarang ta makuha sa aton pagpaninguha, apang ang kabuhing dayon libri- ini isa ka gasa— apang ginkinahanglan nga Ini batunon. Paagi sa aton istilo sa pagkabuhi, magaindikar  ini kon bala matuod ang aton pagbaton ukon Indi.

Binuhatan 16:30-31 Kag gindala sila sa gowa kag nagsiling, “Mga ginoo, ano bala ang dapat ko himoon nga maluwas ko?” 31. Kag nagsabat sila, “magtoo kay Ginoong  Jesus kag maluwas ka, Ikaw kag ang imo panimalay.”  

Ang palamangkutanon sang kalabanan nga nagapangita sang kabuhing dayon amo, “ano himoon ko agud ako maluwas?” Ang sabat maathag— “tuohi si Jesus”. Tuohan mo indi lang nga Sia buhi, kondi tuohan mo ang kon ano ang iya ginasiling, sunda ang kon ano ang iyang ginasugo, kay bisan si satanas  nagatoo kag nagkurog,  Pero ang pagtoo naton dapat maglabaw pa sang sa sini. Tuohi, magkurog kag magtuman. Ang nabag-o nga mga Kristohanon may pagtoo ni Jesus kag ang kabuhi masinulondon sa Iya.

May yara nga mga tikang nga dapat kuhaon agud kita maka-angkon sang kabuhing dayon..

 

1. Tuohi.

Juan 3:16 Kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga iya ginhatag ang iya bugtong nga Anak agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa Iya. Indi mawala kondi may kabuhing walay katapusan.

Ang gahum sang Balaan nga Espiritu amo ang magadala sa aton sa pagpili. Pwedi kita nga makapili nga toohan si Jesus ukon Indi— ang Dios wala nagapamilit pero kon pilion ta ang matuo, ang matahum nga saad sang kabuhing dayon mangin-aton padya.

 

2. Paghinulsol

Binuhatan 3:19 Busa hinulsol kamu , kag magliso, agud mapanas ang inyo mga sala, kag magabut ang mga panag-on sang pagpaumpaw gikan sa atubangan sang Ginoo.

Lukas 13:3 Nagasiling ako sa inyo, indi; apang kon Indi kamu maghinulsol tanan kamo mapatay man.

Ang matuod nga paghinulsol gasa sang Dios. Ang kaayo sang Dios nagatuytoy sa aton sa paghinulsol kag magapawala sang gana sa pagpakasala. Apang sa liwat ang tawo ginahatagan sing ligwa sa paghinulsol ukon sa pagdumili. Kag ining Jesus namatay tungod sa mga indi mahinolsolon kag sa mga naghinulsol man. Samtang may yara duha ka klasi sang paghinulsol: matuod nga paghinulsol kag tawhanon nga paghinulsol; halimbawa: ang gamay nga bata nga lalaki naghinulsol tungod sa lapdos nga Iyang nabaton. Tungod sa mga lapdos indi tungod sa sala. Ini nga paghinulsol indi matuod kay ang matuod nga paghinulsol amo ang matu-od nga kasubo bangud sang sala nga nahimo.

Salmo 51:7,10 Ulaya ako sang Isopo, kag manginmatinlo ako; hugasi ako  kag mangin maputo  pa ako sa nieve, 10 tugaha sa akon O Dios, ang kasing kasing nga matinlo, kag bag-oha  ang matarung nga ispiritu sa sulod nakon.

Si Haring David matuud gid nga naghinulsol sa iyang pagpanginlahikag pagpatay sa bagay  nga siya mismo ng nag-ampo sa dios nga limpyohan ang Iyang kabuhi. Nakahibalo gid siya nga ang pagpatawad sang Dios makalimpyo sang sala sang tawo. Ang iyang paghinulsol matuud bangud kay wala lang siya nagpangayo pasaylo sa Iyang mga sala, nag-ampo pagid siya nga indi na makasala pa liwat. Paagi sa iyang pagsiling,  “tugaha sa akon ang limpyo nga tagiposoon  O Ginoo.” Ang matu-od nga paghinulsol amo ang pagdumot sa sala.

 

3. Pagtu-ad sang sala

Hulubaton 28;13 Ang nagatabon sang iya mga paglalis indi mag-uswag, apang ang bisan sin-o nga nagatu-ad kag nagabiya magaagum sing kalooy.

 Ang sunod nga tikang amo ang pagtu-ad sang mga sala paagi sa pangamuyo-indi sa pastor okon sa pari-kondi diritso didto kay Jesus sa tago. Hinganli ang sala sa iya husto nga ngalan. Itu-ad mismo ang sala nga Imo nabuhat kag sa pagsikway sa sala, masapwan mo ang kapatawaran kag kaluoy sang Dios.

1 Juan 1:9 Kon itu-ad ta ang aton mga sala, matutum kag matarung sia, kag magapatawad sang aton mga sala kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadimatarung.

Ang aton bahin amo ang pagtu-ad sang aton mga sala sa Ginoo paagi sa pangamuyo. Ang bahin sang Dios amo ang pagpatawad sa aton. Madamu ang nagabatyag nga sa kadamu sang ila mga sala indi na sila mapatawad sang Dios. Apang ang saad sang Dios para sa tanan nga buot maghimo sang mga kondisyon. Ang saad amo nga limpyohan kita gikan sa tanan nga mga pagkadimatarung.

Isaias 1:18 “Kari karon, kag magbais kita sing tingub, nagasiling ng Ginoo: bisan ang inyo mga sala subung sang escarlata, mangin maputi sila subung sang nieve; bisan mapula sila subung sang carmesi, manginsubung sila sang maputi ng bulbul.

 

4. Bag-ong pagkatawo okon pagkaliso

Juan 3:3-7 Si Jesus nagsabat sa iya, “ sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, nagasiling ako sa imo, kon ang Isa indi matawo liwat, Indi sia makakita sang ginharian sang Dios.” 4. Si Nicodemus nagsiling sa iya, “paano bala ang pagkatawo sang tawo kon sia tigulang na? Makasulud bala sia sa makaduha sa tiyan sang iya Iloy  kag matawo?” 5. Si Jesus nagsabat, “sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, nagasiling ako sa imo, kon ang isa indi matawo sa tubig kag sa Espiritu, indi sia makasulod sa ginharian  sang Dios. 6. Ang natawo sa unud unod kag ang natawo sa Espiritu espiritu. 7. Indi ka matinagala nga magasiling ako sa imo, ‘kinaahanglan kamo matawo liwat.

Kon ang unang 3 ka mga tikang nahimo na, may matuud na nga pagkaliso okon bag-ong pagkatawo nagakatabo na. Kay kon wala ini nga mga panghitabo maagihan sang isa ka kalag, ang ginharian sang langit dili niya makita. Ang iban naghunahuna nga ang Ila pagkaliso kay miraculo samtang ang iban gulpiada apang Ina tungod sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu nga nagdala sa punto nga nakadisisyon ka. Samtang ang Iban daw sa kaangay sa silak ang adlaw, Inanay nga daw indi nya matudlo kon diin sya naliso,apang matuud sa gihapon ang amo nga pagkaliso kasubung sang hinali lang nga pinaliso. Indi importante kon paano natabo, ang labing maayo nga nagakatabo ang pagkaliso.

2 Corinto 5:17 Busa, kon ang bisan sin-o nga tawo yara kay Kristo, bag-o sia nga tinuga; ang daan nagtaliwan, yari karon, ang tanan nangin bag-o.

Ari ang Ibedensya  sang matuud nga pinaliso— ang nabag-o nga kinabuhi. Ang sadto anay ang Iyang nagustohan nga buhaton karon ginadumtan na- kay siya nabag-o na nga tinuga. Ang imong unang pagkatawo tungod sa unod samtang karon sa bag-ong pagkatawo sa Espiritu. Ini wala nagakahulugan nga mahilway ka na sa mga pagsulay okon indi  ka na makasala liwat. Ang kaaway naninguha pa na nga bawion  ang iya sadto nga gingamhan. May ara gid na permi nga mga pagpakig-away sa tunga sang aton kinaiyahan nga makasala kag ang espirituhanong handum kag gahum samtang nga kita buhi. Apang samtang nagatulok kita kay Jesus sa kusog ni Jesus,  dili kita mapaslawan. Mangin imong kalipay subung bag-ong tinuga, ang paghimo sang kabubut-on sang Dios.

 

5. Pagsunod

Hebreo 8:10 Ini amo ang katipan nga akon himoon kaupod sa panimalay sang Israel sa tapus sadtong mga adlaw, nagasiling ang Ginoo: Ibutang ko ang akon mga kasogoan sa Ila mga hunahuna, kag sa ila mga tagipusoon isulat ko sila, kag mangin-Dios ako nila kag sila manginkatawhan nakon.

Kon matuud gid ang pagkaliso ina makit an paagi sa Iyang pagkamasinulondon. Sa diin kita kalabanan napaslawan. May madamu ang nagaalagad sa Dios sa ilang mga bibig kag nagaangkon nga Kristohanon, pero wala nagakabuhi sa Diosnong Istandarte sang pagkamatrung. Ang bag-ong kasugtanan sang saad amo nga ang Dios magbutang sa aton hunahuna kag tagiposoon sang Iyang mga kasugoan.

Sa sini nahibaloan ta nga nagahigugma kita sa mga anak sang Dios, kon nagahigugma kita sa Dios kag nagatuman sang iya mga sogo. 3. Kay ini amo ang gugma sang Dios, nga bantayan ta ang Iya mga sogo kag ang iya mga sogo indi mabug-at. 1 Juan 5:2-3

Ang pagtilaw sa gugma sa Dios amo ang pagkamasinulondon sa iyang mga kasugoan.

1 Juan 2;2-3 Kag sa sini mapamatud-an ta nga nakakilala kita sa Iya, kon ginabantayan ta ang Iya mga sogo. 4. Ang nagasiling, “ ako nakakilala  sa Iya” apang wala nagatuman sang iya mga sogo butigon sia kag ang kamatuoran wala sa iya.

Ini masakit sakit nga mga pulong, pero ini amo ang makapapain sa kanding kag karnero, ang pag-angkon nga kristohanon, apang wala nagasunod sa kasugoan sang Dios, ang matuud sina naga kabuhi siya sa kabutigan- pagpakunokuno. Magluwas nga kita makaangkon sang kinabubut-on nga pagsunod, Indi ta makita ang ginhari-an tan-awa ang Mateo 7:21.

Galasya 2:20 Ginlansang ako sa Krus kaupod ni Cristo; indi na ako ang nagakabuhi kondi si Cristo nagakabuhi sa akon; kag ang kabuhi nga ginakabuhi ko karon sa unud ginakabuhi ko sa pagtoo sa Anak sang Dios, nga naghigugma sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungud sa akon.

Ang pagkamasinulondon indi naton mahimo sa aton kaugalingon nga pagtinguha; Ini maangkon lamang paagi sa gahum ni Kristo nga nagakabuhi sa sulod naton. Way sapayan kita gid nagacooperar sang kinabubut-on dampig nga sa pagkamasinulondon. Tanan naton nga kadaugan batok sa mga pagsulay, ang aton mga nakab-ot sa aton kristohanon nga pagpangabuhi dapat nga Igabalik sa Dios ang dungog. Walay dapat ikapabugal sa kaugalingon magluwas nga si Kristo magkabuhi sa aton, wala gid kita, apang kon siya magpuyo sa sulod naton kita mangin Iya malahalon nga manggad.

1 Juan 5:13 Ini ginasulat ko sa inyo nga nagatoo sa ngalan  sang Anak sang Dios, agud nga mahibaloan ninyo nga nakabaton kamu sang kabuhi nga walay katapusan.

Busa kita may bug-os nga pagsalig sa saad nga walay katapusan, ang away batok sa sala nadaug na sa krus sa Kalbaryo, karon ang aton lang dapat buhaton amo nga itugyan ang aton kabuhi sa Iya kag ang kadalag-an kag saad magin realidad.

Abyan ko, Ang tanan gin-aman na para sa imo, agud lang gid mapasiguro ang Imo kaluwasan— ginbayran ni Jesus sa mataas nga bili agud ikaw matubos kag ang ginapangayo niya  amo nga ihatag sa iya ang imo kabuhi kay kon taguon mo; madula ini,pero kon ihatag mo ini kay Jesus, Siya magatipig sini para sa imo kag ang kabuhing dayon mangin Imo. Karon dayon magaeksperiensya ka sang kalipay kag kalinong. Abyan, buot ka bala nga magbaton kay Jesus sa imong tagiposoon? Batona Sia kay Sia ang tubrn sang tanan nga imo ginapangita.

 

Review sheet: Dalan pa kabuhing dayon

 Assignment: palihog tun-i maayoang Bible study guide ugaling ini sabton.

1. Pila katawo ang nahulog sa sala? Roma 3:23

2. Ano ang bayad sang sala? Roma 6:23

3. Paano naton mabaton ang kabuhing dayon? Binuhatan 16:30-31

4. Ano ang dason nga tikang  sunod sa pagtoo kag pagbaton kay Kristo Jesus? Binuhatan 3:19

5. Daw ano ka importante ang paghinulsol suno kay Jesus? Lukas 13:3

6. Sa tapus nga makahinulsol kita sang aton mga sala, ano aton dayon himoon? 1 Juan 1:9

7. Kon ang makasasala magtoo,maghinulsol,kag magtuad sang Iyang mga sala siya pinaliso. Ano ang tawag sina nga pagkaliso? Juan 3:3-7

8. Paano ginlaragway sang Biblia ining tawong naliso? 2 Corinto 5;17

9. Paano ining matuud nga pagkaliso mapakita? 1 Juan 5:2-3

10. Kon ang isa nag-angkon nga kristohanon, apang wala nagasunod sa Dios,  ano ang tawag sang Dios sa iya? I Juan 2:3-4

11. Paano ining bag-ong kristohanon  magkabuhi sang kabuhi nga madaugon batok sa sala? Galasya 2:20

12. Kon kita paagi sa pagtoo magsunod sa mga pagsulundan sang Dios, masiguro ta ayhan ang kabuhing dayon?1 Juan 5:13

Nabaton mo na bala si Jesu- Cristo bilang imo personal nga manluluwas?

Imo bala kabubtu-on ang magpangayo sing giya gud nga magkabuhi ka padulong sa kabuhing walay kamataon?

 

Clicky