Maranatha Media Philippines

6 - ANG SINUGDANAN SANG SALA

Nai-post Pebrero 13, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
201 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/06-the-origin-of-evil
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/14-lucifers-rebellion

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Kamatuoran-sining-ti-on-6.docx


6. ANG SINUGDANAN SANG SALA

Ang Biblia nagpadayag kon sin-o ang utok sini nga mga kagamu, mga pag-antus, mga kasakit sa sining kalibutan kag mga palaligban. Ining tinuga nga labaw pa sa kinaiyahan sang tawo nga  gintawag Satanas. Gintuga siya nga himpit kag walay kasawayan bilang pinakamaayo kag labaw sa tanan nga manugtunda, apang nagpili nga maghimo sang kon ano ang iya naluyagan kag wala paghimoa ang kon ano mataas nga katungadanan nga ginhatag sang Dios sa iya. Sugod nga nahulog siya sa talaksan sang Dios, gintinguhaan ni satanas nga mas mapalig-on ang iyang rebelyon batok sa Dios. 71 ka beses nga ang pulong satanas gingamit sa bag-ong katipan. Apang madamu ang wala magpati nga may satanas pero kon magsugod kita sa pagtu-on sang Biblia  maabot gid ang punto nga wala na ta iba pilian kundi nga magpati na gid tungod sa dayag nga buhat nga nagahalit kag nagalaglag nga mga binuhatan.

SI JESUS NAGPATI NGA MAY SATANAS

Juan 8:44 Si Satanas amo ang inyo amay kag kon ano ang gusto sang inyo amay nga si Satanas amo man ang inyo gusto nga himuon. Manugpatay siya sang tawo halin pa sang una. Wala sing pulos para sa iya ang kamatuoran tungod kay wala gid sing kamatuoran sa iya. Batasan niya ang magbutig, tungod kay butigon siya kag siya amo ang ginahalinan sang tanan nga kabutigan. Juan 8:44

Indi lang nga ginpadayag ni Jesus ang presensya ni satanas, iya man ginpakita ang malaut niya nga kinaiyahan- manugpatay kag butigon

Mateo 13:28,29 ginsab-og sa imo duta? Diin naghalin ang mga bugang?’ 28 Nagsabat siya, ‘Ang kaaway amo ang naghimo sini.’ Gani ginpamangkot siya sang mga suluguon, ‘Gabuton bala namon ang mga bugang?’ 29 Nagsabat siya, ‘Indi lang, kay basi magabot ninyo pati ang trigo.

1 Juan 3:8 1 Juan 3:8 ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran. Tungod sina, ang Anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas.

Maathag nga si satanas amo ang sinugdanan sang sala.

 

PAANO INI TANAN NAGSUGOD?

Ezekiel 28:12-15 12. “Tawo, magpanalambiton ka parte sa hari sang Tyre. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sadto anay isa ikaw ka halimbawa sang pagkaperpekto. Maalam ka kag matahom gid. 13. Ara ka sadto sa Eden, sa katamnan sang Dios. Nadekorasyunan ka sang nagkalain-lain nga klase sang malahalon nga mga bato: rubi, topasio, esmeralda, krisolito, onika, haspe, sapiro, turquiso kag berilo. Nadekorasyunan ka man sang bulawan nga ginpreparar na para sa imo sa adlaw sang imo pagkatawo.

Ang hari sang Tiro diri ginsimbolohan ni satanas, ky ang hari sang Tiro, literal nga hari, matuod nga pangulo sang nasud pero ginkontrolar ni satanas. Samtang si Ezekiel nagalantaw sa karakter sang hari sang Tiro, ginpakita sang Ginoo sa iya sa palanan-awon ang langitnong mga panghitabo. Naghambal siya indi lamang sa palaabuton sang Tiro kundi pati man ay satanas. Notahi ining mga pulolongon, “ikaw yadto anay sa Eden,” si satanas ato sadto sa eden, pero ang hari sang tiro kay gin-anak sang tawo nga ginikanan kag wala gintuga. “Gintangdo ka nga kerubem”, kag “ikaw didto sa balaang bukid sang Dios”.

 

GINTUGA BALA SANG DIOS ANG PANULAY OKON SATANAS?

Ang dios nagtuga sang himpit nga angel;labaw sa katahum,kag kaalam.  “Ikaw himpit sa imong dalanon, pero si lucifer ang himpit nga angel nga gintuga sang Dios nagrebelde batok sa iyang manunuga nga Dios. Sa bagay nga nangin kabangdanan nga nahimo siyang satanas ukon panulay. Ang iban magasiling: indi bala galiang Dios amoang may kahimoan sini? Ang sabat INDI. Halimbawa; nagtuga ang Dios sang maayo kag putli nga Lubi,karon nananggot sila para himoon tuba,nahubog kag nagbuhat crimen, ang pamangkot? Ang Dios bala angay basolon tungod sa pag-antus sang pamilya nga nabilin? Di bala indi? Ang sala amo ang naghimo kay Lucifer nga nangin satanas. Ang sala amo man ang naghimo sa tawo nga rebelde halin sa himpit nga kahimtang sang tawo. Ang Dios akig sa sala kag sa dili madugay pagkuhaon niya ini.

Ezekiel 28:17 17. Nangin bugalon ka tungod sang imo katahom, kag gin-gamit mo sa kabuangan ang imo kaalam agod mangin bantog ka. Amo ini nga ginhaboy ko ikaw sa duta, kag nangin talan-awon ka sang iban nga mga hari.

Subra nga naluyagan ni Lucifer ang iyang kaugalingon nga kaalamkag katahum. Nasintro na sa iyang kugalingon ang tanan niyang handum kag tinguha nga dapat kuntani sa Dios.

Isaias 14:12-14 12. “Nahulog ka halin sa langit, ikaw nga ginatawag kabugwason. Ginpilak ka sa duta, ikaw nga nagpanglaglag sa mga nasyon. 13. Nagsiling ka sa imo kaugalingon, ‘Masaka ako sa langit, kag ibutang ko ang akon trono sa ibabaw sang mga bituon sang Dios. Mapungko ako sa ibabaw sang bukid nga ginatipunan sang mga dios didto sa aminhan. 14. Masaka ako sa ibabaw sang mga panganod; tupungan ko ang Labing Mataas nga Dios.’

Si lucifer nawad-an lugar sa langit tungod sa iyang padayon nga pagpili sa kaugalingon. Nagkabuhi siy sa tama ka kitid nga dalan sang pagpili “nga AKO, ang AKON lang man ya…, kon sa AKON lang tani ya,” tungod sini, ang himpit nga kerubem, walay sala nga Lucifer, nagpakahuya sang iyang kaugalingon kag nangin satanas. Ang panulay; sa kahadluk nagtinguha nga labawan ang posisyon sang Dios sa pagpaggahum. Ginhamkunan niya ang pagbulot-an sang Dios sa langit pero wala niya paghanduma nga sundon ang kinaiyahan sang Dios nga mahigugmaon.

Ang iban nagapamangkot, nga wala nalang pagtugaha si Lucifer nga indi makapagusto agud indi na makasala?

Pwedi gid siya himoon nga kaangay sang relo, okon makina- indi na siya makapili sang pagrebelde kag indi man siya makapili sang maayo; busa ang bulontaryo nga pagsimba, pagsunod kag pagtubo sa kinaiyahan sang gugma mangin imposibli sa iya. Mas gusto sang Dios ang dalayon nga pagpili sang gugma kag pag-angga. Kag ini mangin posibli lamang paagi sa pagbuhat nga may kahilwayan sa pagpili.

Ang masami nga pamangkot “ngaa wala paglaglaga si Lucifer sang makasala ini? Pwedi gid tani sag Dios ina buhaton apang tungod kay agud mahangpan sang tawo kag mga angel kag sang iban pa nga mga tinuga na ang ginapabugal ni Lucifer nga saad sang kaayohan nga amo ang “paglalison ang kasugoan sang Dios; kag ang iyang pangangkon ukon akusasyon nga amo ang nagpatay-og sa langitnong ginhari-an; nga ang “Dios mapintas, diktador, kag walay justisya”. Kon abi si Lucifer nga nangin satanas ginpatay ukon ginlaglag, ang amo nga akusasyon matuod, kag ang mga manugtunda magaalagad sa Dios tungod sa kahadluk sa baylo sang gugma. Ini nga pag alagad indi mabaton sang Ginoo. Amo ina kon ngaa nga ginhatag sang Dios ang kahilwayan sa pagpili kag pagbaton sang serbisyo paagi sa gugma. Ti-on ang ginkinahanglan agud nga mapadayag ang bunga sang sala sa iyang kabug-osan agud nga mangin bug-os na ang pagsalig kag gugma sang tanan nga nagatoo sa Dios. Ang Diosnong ginhari-an bug-os nga mapalig-on sa katapusan ang ang iyang paghukom mapamatud-an nga napasad sa gugma kag kalu-oy.

Bugna 12:4,7,9 4. Ginpangahig sang iya ikog ang ikatlo nga parte sang mga bituon kag ginpanghaboy sa duta. Didto siya nagatindog malapit sa babayi nga manugbata agod pagbata sang babayi kaunon niya dayon ang bata. 7. Karon, nagsugod ang inaway sa langit. Nagpakig-away si Micael kag ang iya mga kaupod nga mga anghel batok sa dragon. Nagpakig-away man ang dragon kag ang iya sakop nga mga anghel. 9. Gintabog paguwa ang dako nga dragon. Siya amo atong man-og sang una nga ginatawag nga Yawa ukon Satanas, nga nagapatalang sa mga tawo sa bug-os nga kalibutan. Ginhulog siya diri sa kalibutan pati ang iya sakop nga mga anghel.

Sang si Lucifer nagguwa gikan a langit, damu nga mga manugtunda ang nag-upod sa iya,  nahulog upod sa iya; sila ang mga demonyo.

Judas 1:6 6. Dumduma man ninyo ang mga anghel nga wala nagpabilin sa ila katungdanan sadto, kundi ginbayaan nila ang ila lugar. Amo ato nga gin-gapos sila sang Dios sang mga kadena nga indi mabugto kag ginbutang sa madalom nga lugar nga madulom gid hasta sa pag-abot sang adlaw nga sentensyahan sila sang Dios.

 

SA DIIN NAGHALIN ANG SALA SA PLANETA NGA DUTA?

Genesis 3:2-6 2. Nagsabat ang babayi, “Makakaon kami sang bisan ano nga bunga sang kahoy diri sa katamnan 3. luwas lang sang bunga sang kahoy nga ara sa tunga sang sini nga katamnan. Kay nagsiling ang Dios nga indi gid kami magkaon sang bunga sang sina nga kahoy ukon bisan magtandog lang sini. Kay kon kaunon namon, mapatay kami. 4. Pero nagsiling ang man-og, “Indi matuod nga mapatay kamo! 5. Nagsiling ang Dios sina tungod kay nahibaluan niya nga kon kaunon ninyo ina, masanagan kamo nga mangin pareho sa iya nga nakahibalo kon ano ang maayo kag ang malain.” 6. Sang makita sang babayi nga ang kahoy manami tulukon kag ang iya mga bunga manamit kaunon, kag tungod nga naghandom siya nga mangin maalam, nagkuha siya sang bunga kag nagkaon. Ginhatagan man niya ang iya bana kag nagkaon man siya.

Ang panulay nagpakighambal paagi sa man-ug, gindaya ang aton unang ginikanan (Adam kag Eva) kag tanan nga tendinsiya sa pagpakasala napanubli man.

Ang iban nagapamangkot ngaa wala sang Dios ginpatay si Adamkag Eva kag magsugod liwat? Kon ikaw, ano imohimoon sa imo bata nga malalison? Ginapatay lang bala agud mag adopt sang mas maayonga bata? Syempe indi. Sa gihapon ginahigugma gihapon kag nagalaum nga mag-abot ang ti-on nga ini mabag-o sa pag-abot sang ti-on. Ang Dios wala maglaglag kay Adam kag Eva. May maayo Siya nga paagi sa pagsulbar sang problema ka gina paagi gid lamang sa gugma. Ang gugma nga magapukaw sa gugma kag amo ina nga gugma ang nagdul-ong kay Jesus sa Kalbaryo sa Krus.

 

NGAA GINPAHANUGOTAN SANG DIOS ANG PAG-ANTUS?

Job 2:7  Gani naghalin si Satanas sa presensya sang Ginoo kag ginhalitan niya si Job paagi sa mga hubag nga nagtubo halin sa iya dapadapa hasta sa ulo.

Ang storya ni Job nagpakita nga ang Dios indi responsabli sa mga pag-antus. Kon kaisa ginapahanugotan sang Dios ang pag-anus para sa kauswagan sang aton pamatasan kaangay sa matuod nga natabo kay Job. Si Job nagsiling.” Kon tilawan Niya ako magagwa ako kaangay sang bulawan”. (Job 23:10)   Wala pagpunggi sang Amay  ang Iyang Anak sa krus sa Kalbaryo kay kon wala si Jesus nag-antu sa krus wala gid kita paglaum nga maangkon ang kabuhing Dayon. Tuman na ang mga pag antus sang tawo bunga okon konsekwensya a tawhanong mga kabuangan, mga paglalis sa kasugu-an sa kinaiyahan ( Law of Nature). Sing masami ang balati-an tungod kay ang mga ginapili nga istilo sa pagkinabuhi dili padulong sa pagkabuhi kundi sa kamatayon. Si satanas amo ang ginhalinan sang tanan nga sala, kag sa iya ma ini magabalik indi sa Dios.

 

ANO ANG NABUHAT SANG DIOS?

Juan 3:16 Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan.

MAY GINHIMO ANG DIOS

Bangud sang ginhimo sang Dios agud masulosyonan ang sala kag mga pag-antus, sigurado gid nga ini tanan matapus.

Mateo 24:14 Kag sa wala pa magaabot ang katapusan, iwali sa bug-os nga kalibutan ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios agod mahibaluan ini sang tanan nga katawhan.”

PADAYON ANG DIOS  NAGABUHAT paagi sa maayong balita nga ginabantala maglambot sa tanan ang mensahi sang imbitasyon agud nga mangin kabahin kita sa sinang Diosnong ginhari-an. Diin wala na sang pag-antus pa.

Ezekiel 28:18-19 18. Tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan. Gani sa atubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar kag nasunog ka hasta nga nangin abo ka na lang sa duta. 19. Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlukan sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag nadula ka na hasta san-o.”

Ang Satanas paglaglagon sing dayon.

Nahum 1:9 Mga taga-Asiria, kon ano man ang inyo malain nga ginaplano batok sa sang Ginoo, dulaon ina sang Ginoo, kag indi na ina maliwat pa.

Ang sala indi na gid magtuhaw liwat sa uniberso kay resulta sini nga mga panghitabo klaro na kag wala na sing bisan ano pa nga sarang ikapatindug nga rason paramagrebelde pa kay ang tanan nga rason malaglag na.

Pahayag 12:12 Gani magkalipay kamo, kamo nga nagaestar sa langit. Pero kaluluoy kamo nga nagaestar sa duta kag sa dagat, tungod kay nagpanaog na si Satanas dira sa inyo. Naakig gid siya katama tungod kay nahibaluan niya nga malip-ot na gid lang ang iya tion nga nabilin.”

ANG KALAUTAN MATAPUS SA INDI MAGDUGAY

1 Pedro 5:8 Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay! Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulukbon.

Ang satanas akig kay ang iya ti-on malapit na.

2 Corinto 11:13-15 13. Ina nga mga tawo indi matuod nga mga apostoles, kundi mga manugdaya kag-kuno lang nga sila mga apostoles ni Cristo.14. Kon sa bagay, indi katingalahan ina. Kay bisan gani si Satanas nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga nagahatag sang kasanag.15. Gani indi katingalahan kon ang iya mga sinakpan nagapakuno-kuno man nga mga alagad sang pagkamatarong. Pero magaabot ang adlaw nga silutan sila sang silot nga bagay man sa ila ginahimo.

Sa karon,ang panulay padayon pa sa iyang pagpangdaya. Kon tan-awon maayo kag pabor gid sa aton mga naluyagan kag kagustuhan apang ang padulungan kalaglagan. Ang lalambuton sang panulay nga mapungan ang tawo sa pagbaton sang kabuhing dayon. Ang pamangkot sang iban: Ano abi ang mahimo naton kontra sa sining madaya nga kaaway?

1 Juan 4:4 Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag gindaog na ninyo ang indi matuod nga mga propeta; kay ang Espiritu Santo nga ara sa inyo mas gamhanan pa sang sa kay Satanas nga nagagahom sa mga tawo sang kalibutan.

Ang kamatayon ni satanas ginpat-ud na didto pa sa ginsuguran labi na sa Krus. Kon si Jesus nagpuyo sa aton mga tagipusoon, wala na kita sang angay pa nga kahadlukan kay ang tanan nga sumulunod ni Jesus yara sa kadaugan  kay si Jesus nga manugpangdaug yara sa imo.

Santiago 4:7.   Gani magpasakop kamo sa Dios. Sumpunga ninyo si Satanas kag magapalagyo siya sa inyo.  http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecape.hlgn

Yari ang mga solusyon:

 1. Magpasakup sa Dios
 2. Supunga si satanas paagi sa pagpili sa Dios.

Kay kon magpasakup ka kay satanas dira ang kaperdihan. Wala kita sang angay kahadlukan samtang aton padayon nga ginasurender ang aton kaugalingon sa Dios. Sya ang dapat naton hunahunaon sa tanan nga ti-on.

May madamu nga mga Kristohanon nga naghunahuna kag nagainistoryahanay pirmi parti kay satanas. Mas ilang ginahunahuna ang kaaway bisan pa sa ila mga pangamuyo ginakilala nila ang binuhatan kay siya ang ila topico  pero salamat sa Ginoo kay ang bug-os nga pagbulut-an iya sang aton manluluwas. Siya ang nagtabog sang kalautan sa langit. Mapadaku ang gahum ni satanas kon ini amo ang paga istoryahan. Ngaa abi indi nalang si Jesus? Ngaa abi indi naton istoryahan ang gahum, gugma kag Iyang mga hinimuan? D. A. Page 493

Ari ang maayo nga laygay. Sa sini magmadaugan ta,indi sa aton kusog- kundi sa kusog ni Jesus. Sa bugna 12:11 nagsiling “kag gindaug nila siya paagi sa dugo sang cordero kag paagi sa pulong sang iyang mga tistimoniya. “ abyan, buot ka bala nga mangin sa kay Jesus? Grupo sang mga mandadaug? Ang dalanon ni satanas padulong sa kamatayon apang ang Diosnong dalan kabuhing dayon.

 

Review sheet: ANG SUNUGDANAN SA SALA

Assignment: tun-I maayo ang leksyon ugaling sabton ang mga pamangkot sa idalum.

 1. Nagapati man bala si Jesus nga may panulay? Juan 8:44.
 2. Sin-o ang ginsuguran sang sala? 1 Juan 3:8
 3. Ang Dios nagtuga kay satanas? Ezekiel 28:12-15
 4. Ngaa man nagrebelde si Lucifer batok sa Dios kag nangin satanas? Isaias 14:12-14
 5. Sin-o ang mga nag-upod  sa pagrebelyon kag ano ang ilang kapalaran? Bugna 12:4,7,9
 6. Sin-o ang may responsabli sa sala? Roma 5:12
 7. Ngaa nga wala nalang sang Dios ginbuhat ang tanan nga himpit kag indi na lang gid makasala pa?
 8. Ang Diios bala dapat nga basolon sa aton mga pag-antus? Job 1-3
 9. Magapaddayon pa bala ang mga pag-antus sa langit? Bugna 24:4
 10. Paano pagalaglaggon ang panulay? Ezekiel 28:18,19
 11. Liwat pa ayhan nga magbangon ang sala sa tapus nga ini malaglag? Nahum 1:9
 12. Paano naton madaug ang panulay suubung? Santiago 4:7

Ginapili mo bala nga manginkaupod sa Dios-agud nga magmadaugon sa katapusan? .

Clicky