Maranatha Media Philippines

5 - ISA KA DIOS KAG ISA KA GINOO

Nai-post Pebrero 12, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
104 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/05-one-god-and-one-lord
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/10-one-god-and-one-lord

Ang pulong GODHEAD ukon pagka-DIOS tama Ka importante, kay ining pulong nagatumod sa kinaiyahan sang Dios. Ang IYANG pagka-DIOS nga ginpakita paagi sa PULONG nga amo si JESUS. May maadamu pa nga mga butang nga parti sa DIOS ngga dili natun mahangpan, kay wala ini gibutang npadayag sa aton, apang ang nga aton kinahanglanon agud nga maakilala SIYA kag makapakigrelasyon kita sa IYA, tana iya ginpadayag paagisa IYANG ANAK agud nga kita makahibalo ngasa kaluwasan.

MAY ARA KITA ISA KA MATU-OD NGA DIOS

Deuteronomio 6:4. “Pamati kamo, katawhan sang Israel: Ang Ginoo nga aton Dios amo lang ang Ginoo.

1 Corinto 8:6 pero sa aton may isa lang ka Dios, ang aton Amay nga naghimo sang tanan nga butang, kag nagakabuhi kita para sa iya. Kag may isa gid lang ka Ginoo, si Jesu-Cristo. Paagi sa iya, nahimo ang tanan nga butang kag paagi man sa iya nagakabuhi kita subong.

Juan 17:3      Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan: nga ang mga tawo magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga imo ginpadala.

Ini ang isa ka pamatu-od nga ang DIOS amo ang ginatawag AMAY.buot silingon nga Siya ang tuburan sang tanan ka gnhalinan sang tanan kag sa. Amo ang tanan nagtubuud gikan sa IYA kag ini magabalik man sa IYA liwat.

PAMATASAN KAG KINA-IYAHAN SANG DIOS

Kona ton istoryahan ang kinaiyahan sang DIOS mabuyok kita sa iyang mga hinimoan.sa IYANg gahum kag kahibalo. Aton pag-usisaon kon ano gid ang ginasiling sangg kasulatan mahitungod sa IYANG kinaiyahan lantawon ta kon ano ang mga ginpadayag NIYA nga karakter. Kag sundon ta ini paagi sa pagtulok sa IYANG mga abilidad.

ANG KARAKTER SANG DIOS

Exodus 33:17-19 Nagsabat ang Ginoo kay Moises, “Himuon ko ang ginapangayo mo, kay nalipay ako sa imo, kag kilala ko gid ikaw.” 18. Dayon nagsiling si Moises, “Karon, ipakita sa akon ang imo gamhanan nga presensya.”19.Nagsabat ang Ginoo, “Ipakita ko sa imo ang tanan ko nga kaayo, kag imitlang ko sa imo ang akon ngalan, ang Ginoo. Kaluoyan ko ang gusto ko nga kaluoyan.

Exodus 34:6 Naglabay ang Ginoo sa atubangan ni Moises kag nagsiling, “Ako ang Ginoo, ang mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios. Mahigugmaon kag matutom gid ako, kag indi dali maakig.

1 Juan 4:8     Ang wala nagahigugma wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma.

Ang Dios malolo  kag mahigugmaon nga AMAY, puno sa kalouy, pailub kag isa nga nagahigugma sa kaayuuhan.ini amo ang IYANG himaya. Ini amo ang nakahimo sa IYA nga hiligugmaon. Ini nga mga karakter ang angayan nga pagsimbahon.

 

KINAIYAHAN SA DIOS

Ang biblia man nagpamulong sang mga makatilingala nga kinaiyahan sang DIOS kag ang katahum sini anagy pamalndungan.

 1. SIYA amo ang tuburan sang kabuhi. Salmo 36:9 Santiago 1:17
 2. SIYA walay katapusan 1 timoteo 1:17
 3. SIYA nakahibalo sang tanan  ISA. 46:9,10
 4. SIYA gamhanan Bugna 19:6

Ang DIOS labing gamhanan, sa IYA walay limiti.

 1. SIYA presente sa bisan diin- presente SIYA paagi sa IYANG espiritu. Salmo 139:7

Walay bisan anong butang okon panghitabo nga wala makahibalo ang Dios. Nakahibalo Siya kon ang maya mahulog.Naisipan NIYA ang kadamuon sang imo buhok. Padayon NIYA nga natandug ang tanan NIYAng binuhatan. Kay may maabilidad SIYA nga mangin sabisan diin sa amo gid nga takna.

 1. Ang Dios May Anak. Heb 1:1-4

Juan 5:26.           Tungod nga ang Amay may gahom sa paghatag sang kabuhi, ako nga iya Anak makahatag man sang sina nga kabuhi, kay ginhatagan man niya ako sing gahom sa paghatag sina sa mga tawo.

Juan 1:1-4           Ang Pulong nga Ginahalinan sang Kabuhi Sang una pa nga daan, ara na ang ginatawag nga Pulong. Ang Pulong kaupod na sang Dios, kag ang Pulong mismo Dios. 2. Halin pa gid sang una ang Pulong kaupod na sang Dios. 3. Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga indi paagi sa iya. 4. Ang Pulong amo ang ginahalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi pareho sa suga tungod kay amo ini ang nagapasanag sa hunahuna sang mga tawo.

May kaupod ang Dios nga katrabaho saadlaw sang pagpanuga, ang manunubli sang tanan nga IYA. Ang nakabaton sang pagkaSIYA, ang nakaangkon sang IYANG ngalan mismo; “DIOS”. Nakahibalo gid ang Dios sa wala pa SIYA nagsugod sa pagpanuga; nga ang IYANG mga pagatugahon, magkinahanglan ini sang langitnong sulundan: sa pagpasakup, sa pagsalig kag pagsunod nga sarang NIYA ituboy labaw sa tanan ibabaw sa sining uniberso bilang himpit nga sulundan sang tanan.  Sa IYANG kaugalingon lamang indi NIYA mapakita ini bangud kay wala man SIYA nagadepende sa bisan kay sin-o nga dapat NIYA sundon. Kon wala ini ang tama ka importante nga sulundan, ang uniberso indi makalampuwas. Busa sa Dioanong kaalam nagbun-ag sang anak kasubung sa Iyang pagka-DIOS . Sa pagpapanubli sang Iya kaugalingon nga gahum sang pagkamanunuga kag paagi sa amo Niya nga Anak, nagpanuga ang Dios sang tanang butang. Sa sini nga proseso, tanan nga tiniuga sarang makabaton sang sinang pinasahi nga kinaiyahan sang pagpakamaayo kag pagkamasinulondon.

Hulubaton 8:22-26 Sang una pa nga daan kaupod na ako sang Ginoo antes niya gintuga ang tanan. 23. Ginbuot niya nga ara na ako halin pa sang una. Ara na ako sang wala pa ang kalibutan: ang dagat, ang mga tuburan, ang mga bukid, ang mga kaumahan, kag bisan pa ang mga yab-ok. 24. 25. 26.

Sa anak sang Dios aton makit-an ang tanan nga elemento sang kabuhi espirituhanon. Nagkabuhi ang Anak nga nasandig sa pagpakamaayo sang Amay sa Iya. Nabatyagan niya ang pagbaton kag bili Niya sa tagipusuon sang Amay sa Iya. Sa tagipuoon sang Anak yara ang padayyon nga pagsalig, pagsunod kag gugma para sa Amay.

Mateo 3:17 Kag may tingog nga nabatian halin sa langit nga nagasiling, “Amo ini ang akon hinigugma nga Anak. Nalipay gid ako sa iya.”

Juan 8:29 Ang nagpadala sa akon nagaupod permi sa akon kag wala niya gid ako ginapabay-an, tungod kay kon ano ang iya gusto amo man ang akon ginahimo.”

 

Ang Espiritu Sang Dios.

Pahayag 22:1           Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba nga ang iya tubig nagahatag sang kabuhi. Nagaigpat-igpat ini nga daw sa kristal, kag nagahalin sa trono sang Dios kag sang Karnero,

Sa Espiritu kita tanan magakabuhi subung ining putli nga suba naga-ilig gikan sa Amay; upod sini ang kinabuhi , pagpakamaayo kag gugma. Pero kon wala ang pagsalig nga magtuman kag magpaidalum sa gahum kay sa tapus nga mag-ilig ang suba nga naggikan sa amay pakadto sa Anak, ang iban nga kulang kag madugang. Paagi lang sa espiritu ni Jesus sa atontagipusoon aton na maeksperiensyahan ang balatyagon nga ginhigugma, ginbaton, pagsalig kag pagsuod. Ini nga espiritu nagaabut sa aton paagi sa presensya sang espiritu sang dios nga naga-ilig gikan sa tagipuso-on sang Amay paagi sa Iyang Anak magaguwa padulung s uniberso. Ang espiritu ginatumod bilang pag-ilustrar sang kalihukan sang espiritu sang Dios. Naggamit sang mga halimbawa agud itandi ang indi makita sa makit-an ukon mabatyagan nga kinaiyahan kaangay sang tubig, hangin,kalayo kag lana. Ini sila simbolo lang agud mapaathag ang espiritu ni Cristo nga libri nga ginhatag sa aton. Ari ang mga texto:

Juan 4:13-14            Nagsabat si Jesus, “Ang bisan sin-o nga nagainom sa sini nga tubig pagauhawon liwat. 14. Pero ang bisan sin-o nga magainom sang tubig nga akon ihatag indi na gid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin pareho sang buhi nga tuburan dira sa iya nga magahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan.”

Juan 7:37-39 Ang Tubig nga Nagahatag sang Kabuhi Karon, nag-abot ang katapusan nga adlaw sang piesta. Amo ini ang pinakaimportante nga adlaw sang piesta. Sa sadto nga adlaw nagtindog si Jesus kag naghambal sing mabaskog, “Ang bisan sin-o nga ginauhaw magpalapit sa akon kag mag-inom. 38. Kay nagasiling ang Kasulatan nga ang bisan sin-o nga magtuo sa akon, magailig halin sa iya tagipusuon ang tubig nga nagahatag sang kabuhi.” 39. (Ang buot silingon ni Jesus sa tubig nga nagahatag sang kabuhi amo ang Espiritu Santo nga madali na lang ihatag sa mga tawo nga nagatuo sa iya. Sadto nga tiyempo wala pa mahatag ang Espiritu Santo, tungod kay wala pa makabalik si Jesus sa langit.)

Juan 3:8 Nagahuyop ang hangin sa bisan diin nga iya gusto. Mabatian ta ang iya huni, pero wala kita kahibalo kon diin ini nagahalin kag kon diin ini nagapakadto. Pareho man sini sa tawo nga natawo paagi sa Espiritu Santo.”

Juan 20:21-22         Kag nagsiling liwat si Jesus sa ila, “Kabay pa nga ang kalinong ara sa inyo. Kon paano nga ang Amay nagpadala sa akon, ako magapadala man sa inyo.” 22. Kag ginhuypan niya dayon sila kag nagsiling, “Batuna ninyo ang Espiritu Santo.

 

Ang misteryo sang espiritu

Juan 14:16-18 Kag pangayuon ko sa Amay nga ipadala niya sa inyo ang isa na man ka Manugbulig. Ang Manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamatuoran. Kag magapabilin siya sa inyo sa wala sing katapusan. Indi siya pagbatunon sang mga tawo sa kalibutan tungod kay indi nila siya makita kag wala sila makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya tungod kay siya kaupod ninyo, kag permi siya magapuyo sa inyo. 17. 18. “Indi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod; mabalik man ako sa inyo.

Juan 15:26    Nagsiling dayon si Jesus sa ila, “Ipadala ko sa inyo ang Espiritu Santo nga halin sa Amay. Siya amo ang ginatawag nga Manugbulig kag siya man ang manugtudlo sang kamatuoran. Kag kon mag-abot na siya isugid niya kon sin-o gid ako.

Mabudlay hangpon ang trabaho sang balaan nga espiritu. Dili ta makita, pero nagadala sa aton sang tagipusoon ni Jesus. Paagi sa Iya espiritu maambit naton ang Iyang kinaiyahan kag pagbinatasan. Ang espiritu amo ang presensya sang amay kag anak sa aton. Indi ina na siparar sa Amay ukon Anak. Misteryo ang Espiritu kay mabudlay naton batonon nga ang Dios bisan diin presente. Paano bala ang isa nga ato sa langit kag sa bisan diin sa duta sa isa ka pareho ng ti-on? Mabudlay ini sa aton hangpun apang ina amo ang aton ibilin sa Dios nga tinago. Ang Dios kag ang Anak sa Dios presente bisan diin sa tanan nga ti-on paagi sa ilang Balaan nga Espiritu.

 

Si Jesus gitupung sa Dios

Filipos 2:5-6     5. Hupti ninyo ini nga panghunahuna nga iya man ni Cristo Jesus: 6. Bisan ang kinaiya sang Dios ara sa iya, wala niya ginpaminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha.

Indi lang nga ginbayaw sng Amay ang anak bilang aton himpit nga sulundansa tanang butang, ang Dios naghimo sang Anak nga tupong sa Iya bilang uhi nga kaphayagan sang pagkatupong ini base sa pulong sang Amay pero indi sila tupong sa napanubli nga gahum. Ini tama ka importante nga punto kag sangkad nga implikasyon. Sa sini ginpahimutang ang ilang pagkatupong Ang Amay kag Anak nga relasyon kag indi sa ila indibidual nga gahum. Ini na pamolong man ni Jesus sa libro sang Juan.

Juan 10:14-15 Pero ako amo ang maayo nga manugbantay sang mga karnero. Kon paano ang pagkakilala sa akon sang Amay kag ang akon pagkakilala sa iya, pareho man sina ang akon pagkakilala sa akon mga karnero kag ang ila pagkakilala sa akon. Kag ihatag ko ang akon kabuhi para sa ila. 15.

Hunahunaa ini, Ang Anak nakakilala sa Amay suno sa pagkilala sang Amay s iya walay bisan sin-o nga nakakilala sa Amay sa bug-os nga uniberso magluwas sa Anak, amo na kon ngaa Siya lang ang makapaayag sang husto nga kinaiyahan sang Amay.

Ini nga pagpakigtupong napreserbar ang importante nga butang nga ang pagpakamaayo sang Amay mag-aagi sa Anak. Kon ang Anak ginakunsiderar nga tupong sa Amay tungod sa gahum nga yara sa Iya kon tani amo sina ang demonstrar agud mappatud-an ina. Ini amo mismo ang gusto ni satanas nga ipabuhat kay Jesus sang Iyang ginsugo si Jesus nga himoon nga tinapay ang bato, gnkita kuntani ni Jesus ini paagi sa iyyang gahum. Ang Dios nagpasiguro nga ang Iyang ginhari-an maga operate sa paagi nga si Jesus mangin tupong paagi sa pulong sang pagpakamaayo kag sa ilang relasyon.

Jeremias 9:23-24     Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Indi dapat magpabugal ang maalamon sang iya kaalam, ukon ang makusog sang iya kusog, ukon ang manggaranon sang iya manggad. 24. Kon gusto niya magpabugal, dapat ipabugal lamang niya nga naintiendihan kag nakilal-an niya ako, nga ako ang Ginoo nga mahigugmaon, nga nagahimo sang husto kag matarong diri sa kalibutan, kay amo ini ang akon kalipay. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Aton lantawon ang relasyon sang Amay kag anak, aton makita nga sa aton gali nga abilidad nga gikan sa Ginoo, aton Siya mahangpan ini. Kita tanan tupong indi sa gahum kag abilidad kag posisyon. Paagi sa ton pagtulok sa relasyon sang Amay kag Anak, kita mahilway sa pagtandi o compara sang aton mga kaugalingon basi sa talento, abilidad kag gahum sa pagkamaalam sa Dios nga Iyang gitupong sa Iyang kaugalingon paagi sa Iyang bulahan nga Pulong agud mapakita ang langitnong ginharii-an ang iyang sulundan. Ginpakita kon paano ang pagtupongay sang Amay kag Anak nag-operate s Iyang ginhari-an.

Lucifer nagsikway sa Anak sang Dios

Juan 5:25      Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga magaabot ang tiyempo, kag nag-abot na gani, nga ang mga patay makabati sang pulong sang Anak sang Dios, kag ang magbaton sang iya pulong hatagan sang kabuhi.

1 Juan 2:25. Kag ang ginapromisa ni Cristo sa aton amo ang kabuhi nga wala sing katapusan.

Pahayag 12:7-9  Karon, nagsugod ang inaway sa langit. Nagpakig-away si Micael kag ang iya mga kaupod nga mga anghel batok sa dragon. Nagpakig-away man ang dragon kag ang iya sakop nga mga anghel. 8. Pero napierdi ang dragon, kag siya kag ang iya mga anghel ginpalayas sa langit. 9. Gintabog paguwa ang dako nga dragon. Siya amo atong man-og sang una nga ginatawag nga Yawa ukon Satanas, nga nagapatalang sa mga tawo sa bug-os nga kalibutan. Ginhulog siya diri sa kalibutan pati ang iya sakop nga mga anghel.

Ang Biblia nagsugid sa aton nga may mga tinuga sa langit nga nagdumili sa pagtahud sa Anak. Ina amo si Lucifer; ang satanas  amay sa tanang kabutigan. Juan 8:44 indi gid niya  mabaton nga si Jesus tupong sa Amay. Ginsikway Niya ang mando nga simbahon ang Anak. Ang ebedinsya nga si Jesus angay pagasimbahon mabasa sa Hebreo 1:6 nga sa Iyang pagkatawo sa Bethlehem  nagsimba ang mga manugtunda. Indi mabaton ni satanas nga simbahon ang Anak kay ini manunubi lamang. Ang Amay lang ang iiya gusto pagkilalahon. Apang paagi sa iyang pagdumili nga sundun ang amo nga kasuguan nagpakita ini sa iyang pagkawalay pagtahud bisan pa sa Amay. Ginsikway ni lucifer ang Anak bus ginsikway man niya ang Amay.

Makkasulubo nga kamatuoran kalabanan sang mga kristohanon karon wala magbaton kay Jesus bilang Anak sang Dios magluwas lang gid nga si Jesus Dios suno sa tawhanong katarungan. Echo lang sa kabutigan ni satanas sadto anay. Sila nagasiling “ indi naton pagpagahumon ini ibabaw naton. Lucas 19:14. Ang Amay nagmando sa aton nga simbbahon kag tahuron si Jesus bilang Dios, ini amo ang kabubut-on sang Amay. Wala na kita sang ikabalibad pa.

 

Ang Pundasyon nga Bato

Mateo 16:13-18 Sin-o si Jesus Suno kay Pedro (Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-21) Karon, sang didto na sila ni Jesus sa lugar sang Cesarea Filipos nagpamangkot siya sa iya mga sumulunod, “Suno sa mga tawo, sin-o bala ako nga Anak sang Tawo?” 14. Nagsabat sila, “May nagasiling nga ikaw si Juan nga manugbautiso. Ang iban nagasiling nga ikaw si Elias. May iban pa gid nga nagasiling nga ikaw si Jeremias, kag kon indi, basta isa sa mga propeta.” 15. Nagsiling si Jesus sa ila, “Pero suno sa inyo, sin-o bala ako?” 16. Nagsabat si Pedro, “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang Dios nga buhi!” 17. Nagsiling si Jesus sa iya, “Simon nga anak ni Jonas, bulahan ka, tungod kay ang nagsugid sa imo sini nga butang indi tawo kundi ang akon Amay sa langit. 18. Kag tungod sini ginatawag ko ikaw nga Pedro, nga kon sayuron ‘bato.’ Kag sa sini nga bato pagatukuron ko ang akon iglesya, kag bisan ang gahom sang kamatayon indi makadaog sa iya.

Efeso 2:20    Kita nga mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog. Ang iya pundasyon nga bato amo si Cristo kag ang iya mga haligi amo ang mga apostoles kag mga propeta. Kamo amo ang iban nga mga parte sang balay.

1 Pedro 2:6-7          Kay nagasiling ang Dios sa Kasulatan, “Pamati! Mabutang ako sa Zion sang bato nga malahalon, nga akon ginpili nga mangin pundasyon. Ang nagatuo sa iya indi gid mahuy-an.” 7. Gani kamo nga nagatuo padunggan sang Dios. Pero sa mga tawo nga wala nagatuo natuman ang Kasulatan nga nagasiling, “Ang bato nga ginsikway sang mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.”

Ang pagsabat ni Pedro nga si Jesus Anak sa buhi nga Dios isa ka pagtu-ad sang pundasyon sa Iglesia ni Cristo. Ang pabaton nga si Jesus Anak sang Dios nagbukas sa aton sa realidad sang pagsunod nga may pagsalig kag pagpaidalum kay Jesus. Labaw sa tanan nagdul-ong sa aton sa pagbaton nga ang Dios Amay ni Jesus kag si Jesus anak sang Dios. Ini tama ka importante sa ginhari-an sang Dios. Kon aton isikway si Jesus bilang anak sang Dios, niyan kita nagsikway man sa bug-os nga otoridad sang Amay. Aton man makit-an nga napilitan lang kita tungod sa gahum ukon pwersa sa pagpaidalum kay Jesus  okon bilang pagpakitakita lang kag indi realidad. Ini isa ka pagbiya gikan sa suba nga amo ang tuburan okon alagyan sang kabuhi ang tama ka impotante nga  ingrediente sa pagtuman sa Dios nga may pagsalig. Isa man ka pag-uba. Sa sinang kinaiyahan sang Amay sa mga nagbaton sa anak kag sa mga pagpakamaayo nga agi  Niya.

Ang husto nga pagkakilala kay Jesus amo ang yabi sang paghangup nahanungud sa bug-os nga ginhari-an sang Amay. Ang bug-os nga basihan sang otoridad, pagpakamaayo, pagka- Dios pagpaidalum sa ggahum kag pagsalig; tanan napasad sa husto nga pagkakilala sa Anak sang Dios kay si Jesus amo ang BATONG PAMAKUD sa GINHAR-AN sang DIOS.

Ang Anak sa amo man nangin BATO sang KASANDARAN, ang bato nga nanginrason sang paglapas ni Lucifer nga amo man ang nasandaran sang kalabanan karon. Ang kabutigan ni satanas nga nangin alagyan sang kalabanan nga mga nag-angkon nga mga Kristohanon ngga mga iglesia; bangud sila nagdumili sa pagsimba sa Anaksang DIOS; ang mga manunukod sang amo nga mga simbahan wala nagbaton sang among bato nga ginbaton ni Pedro. Ang Dios nga Amay naga-inbitar sa imo nga iimong pagbatonon ang Anak sang Dios  kag ang Iyang espiritu kay siya malumo kag mapainubuson sang tagipusuon. Si Jesus naga-inbitar sa aton sa pagbaton sang iyang lulan, magtu-on sa Iya, maagsimba kag tahuron Siya nga sa kahimayaan sang Dios nga Amay.

Batunon mo bala SIYA? _____________________

Notes: hiliganon bible from:  http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecape.hlgn

 

 

Review sheet: ISA KA DIOS KAG ISA KA GINOO

Assignment: tun-I anay maayo ang leksyon imbis ini sabton

 

 1. Ano ang karakter sang Dios? Exodus 34:6; 1 Juan 4:8
 2. Hingalani ang tatlo ka kinaiyahan sang Dios: isa. 46:9,10; Bugna 19:6; Salmo 139;7
 3. Paano ta mahibaloannga ang dios may Anak? Heb. 1:2
 4. Ano ang napanubli sang Anak gikan sa Amay? Heb.1:3 
 5. Paano si Jesus nangin para sa aton? Juan 15:26
 6. Paano ginbuhat sang Dios ang uniberso? Epeso 3:9
 7. Ano ang wala pagkabiga ni Jesus nga pagpangawat? Pilipus 2:5-6
 8. Sin-o. Ang kawatan? Juan 8:44, 1 juan 2:23
 9. Ngaa nga ginatuman naton ang Anak? Mateo 17:5
 10. Ano nga kamatuoran ang nangin pundasyon sa Iglesia? Mateo 16:16
 11. Ngaa damu ang nagsikway sini nga sadsaran? 1 Pedro 2:8, Lucas 19:14
 12. Apang si sin-o si Jesus para sa mgga nagatoo sa iya? 1Pedro 2:7

Magasimba ka bala sa Amay kag Anak paagi sa Ilang Espiritu nga presente sa bisan diin kag magasugid nga si Jesus amo ang misias, ang Anakk sang buhi nga Dios?

 

 

 

Clicky