Maranatha Media Philippines

9-Ang Principe nga Misias

Nai-post Hunyo 08, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
195 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/09-messiah-the-prince
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/22-when-jesus-becomes-messiah

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson9.docx

Ang natuman nga mga propisiya indi sarang nga mabakwi  bisan pa sang mga dili tumuloo. Sa sining pagtoon, aton makit-an ang tumalagsaon nga propisiya sang kapanahonan, nga nasulat 500 ka tu-ig sa wala pa ini natuman. Ining propisiya nga nasugid na nga daan kon sa diin matawo ang misias, kon san-o pagbautismohan, kag kon san— o ang iyang pagkabanhaw, kag kon san-o nga ang maayong balita ipaambit sa mga Gentil man. Ang ining tagnaanong panghitabo kinakilala bilang “yabi nga bato sang tagnaanon istorya sa daan nga katipan okon the key stone of old testament prophecy” bangud kay ginplig-on sini ang kasaysayan. Madamu ang mga makakulunyag nga ginsulat sa Biblia apang ini amo ang labing daku sa ila.

Busa kon makita ninyo ang makamulusmos nga pagtampalas nga ginpamolong ni Daniel nga manalagna,nga nagatindug sa duug nga balaan;(ang nagabasa maghangup).
Mateo 24:15

Si Kristo may pagsalig sa propisiya ni Daniel. Kay sa sini nga teksto nagatumod ini  sa isa sang mga tagna ni Daniel. Gin-endorso ni Jesus ang propisiya sa sinulatan ni Daniel gani kita man magsalig kag maghibalo sing bug-os kay nagikan ini sa Dios.

 Kag ang mga kasoldadosan gintugyan sa iya pati ang halad-nga -sinunog nga dalayon tungod sa paglalis; kag ginhaboy niya sa duta ang kamatuoran; kag ang gamay nga sungay naghimo sang iya luyag kag nag-uswag.

Nyan nabatian ko ang isa kabalaan nga nagapamolong; kag ang isa paka balaan nagsiling sa sadtong isa nga nagapamolong, “tubtub pa bala san-o ang palanan-awon nahanungod sa dalayon nga halad –nga— sinonug, ang paglalis nga nagapamingaw, sa paghatag sang santuario kag sa kasoldadosan nga tapakon?”

Kag siya nagsiling sa akon, “ tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka kahapunon kag kaagahon; ugaling ang santuario matinloan.
Daniel 8:12-14

Sa Daniel kapitulo 8 may ara interesante nga propisiya nga naghan-ay sang storya sang palaabuton nga pagbangon kag pagkapukan sang tanang dutan-ong gahum. Ini ginlaragway sing detalyado sa kapitulo 2 kag 7. Sa sining kapitulo ginpakita ang gahum sang gamay nga sungay mas labi ka gamhanan nga nagpanglutos sa katawhan sang Dios. Ini mas ginpaathag pa gid sa isa pa ka pagtuon. Ang pamangkot; daw ano kalawig nagluntad ang amo nga pagpanghingabot?  Daw ano kalawig nga ang santuario pagapasipalahan kag ang katawhan paantuson? Ang sabat maathag nga sulod sa 2300 ka mga adlaw- nyan ang Santuario pagtinloan. Ang polong nga pagtinloan nagkahulugan nga pakamatarungon, kag nagaindikar sang paghukom.

Kag nabati-an ko ang tingug sang tawo sa tunga sang mga pangpang sang ulai, nga nagtawag “Gabriel, pahangpa ining tawo sang palanan-awon”.
Gani nagpalapit sia sa gintindugan ko; kag sang nag-abot sia, nakibot ako kag naghapa ako. Apang sia nagsiling sa akon, “hangpa, O anak sang tawo , kay ang palanan-awon naigo sa ti-on sang katapusan.”
Daniel 8:16-17

Ang manugtunda nga si Gabriel ginpadala agud magpaathag kay Daniel nahanungod sa palanan-awon nga iyang nakit-an:ang 2300 ka mga adlaw. Ginpakita sa palanan-awon ang magakahalanabo sa katapusan nga tion bisan pasa aton panahon karon.

Ang palanan-awon sang kahapunon kag kaagahon nga ginsugid matuud; apang takpan mo ang palanan-awon, kay naigo inisa madamung adlaw nga palaabuton.”
Kag ako nga si Daniel, napunaw kag nagbalati-an sing pila ka adlaw; niyan nagtindug ako kag naghimo sang hilikuton sang hari; apang natingala ako sa palanan-awon kag walay bisan sin-o nga nakahangup sini.
Daniel 8:26-27

Wala na patapus ni Gabriel ang pagpatpat sang damgo kay Daniel tungod nagmasakit sia. Ang mga nauna nga mga palanan-awon napatpat na apang ang naulihi wala; ang tagna nga 2300.

Samtang nagapamolong ako sa pangamuyo, ang lalaki nga si Gabriel, nga makita ko sa palanan-awon sa pamuno, nag-abut sa akon sa paglupad sing madasig sa tion sang halad sa kahapunon.
Gintudloan niya ako kag naghambal sa akon, “O Daniel, nagakari ako karon sa paghatag sa imo sing kaalam  kag paghangup.
Sa pamuno sang imo mga pangabay  ang sogo naggowa, kag nagakari ako sa pagsugid sa imo, kay ikaw ginapakamahal sing daku; busa patugsilingi ang butang kag hangpa ang palanan-awon.
Daniel 9:21-23

Si Daniel nagpangamuyo sing hanout gid kag bilang sabat; si Gabriel ginpadala agud ipahangup sa iya ang amo nga tagna. Si Gabriel nagsiling, “hunahunaa ang palanan-awon? Diin sato dampi? Ang wala masaysay nga 2300 ka adlaw nga palana-awon. Karon ginpadayon ni Gabriel ang pagpatpat.

“Ginpat-ud ang kapitoan ka semana sa imo katawhan kag sa imo balaan nga banwa, sa pgtapus sang paglalis, sa pagpauntat sang mga sala, kag sa pagpasag-uli tungod sa. Kalautan, kag sa pagpasulud sang pagkamatarung nga dayon, sa pagpat-in sang palanan-awon kag sang tagna, kag sa paghaplas sang labi gid ka balaan nga duug.
Daniel 9:24

70 ka semana ang isa sa gamay nga parti sang 2300 ka mga adlaw para sa katawhan ni Daniel –ang mga Judio. Ang Dios naghatag sa ila sang talana nga 70 ka simana agud sa paghinulol sang ila mga sala  kag magpakita sang ila katutum.

Kag liwat kon matuman mo ini sila, maghigda ka sa imo kilid nga too, kag dalhon ang kalautan sang panimalay ni Juda; kap-atan ka adlaw gintangdo ko sa imo, ang tagsa ka adlaw isa ka tuig.
Ezekiel 4:6

Sa sining tagna sa Israel, ang Dios naggamit sang takus nga sa tagsa ka adlaw tumbas sa isa ka tuig. Numeros 14:34 naggamit man ang amo nga principyo  kag amo man ang pagagamiton sa tagna ni Daniel. Wala duda kon aton makit-an ang pagkatugma sang iyang mga katumanan. Busa, ang 2300 ka adlaw tumbas sa 2300 ka tuig, kag ang 70 ka simana nagatumbas sa 490 ka mga adlaw  man okon  ang 490 ka mga tu-ig nahaunang bahin lamang siya sang 2300 ka mga tuig sa tagnaanon.

 

Sang san-o nagsugod ining Dakung tagna?

Busa kilalaha kag talupangda nga kutub sa paggowa sang sogo  sa pagpahauli kag sa pagpatindug sang Jerusalem tubtub sa pagkari sang Hinaplas,  ang Principe, mangin pito ka simana. Nyan sa kan-uman kag duha ka semana patindugon ini liwat nga may dalan kag kalog, apang sa magamu nga tion.
Daniel 9:25

Ang katumanan sang amo nga propisiya nagsugud sang ang mando nga pagatukuron liwat ang napukan nga Jerusalem ginpatuman. Ini natabu sang ang Hari sang Persia nga si Xerxes nagmando sa tuig 457 B.C. kag ini narecord sa libro ni Ezra 7 kag Ezr 6:14. Ang tuig 457 B.C. amo ang petsa nga nagsugud man ang propisiya.

Ang 7 ka simana kag 62 ka simana tumbas sa 483 ka mga adlaw ukon 483 ka mga tuig. Ini nagakahulugan sang isip pabalik 483 katuig sugod sang 457 B.C.kita pagadalhon sa panag-on sang Misias; ang petsa nagtupa sa tuig 27 A.D.

 

Si Kristo bala ang misias sa sina nga tuig?

Apang si Jesus nagsabat sa iya, “pabayai ini karon; kay amo ini ang nagakaigo sa aton sa pagtuman sang bug-os nga pagkamatarung.”
Kag sang nabautisohan na si Jesus, sa gilayon nagtakas Sia sa tubig, kag yari karon, nabuksan sa  iya ang mga langit kag iya nakita ang Espiritu sang Dios nga nagapanaug subung sang salampati, kag nagakunsad sa ibabaw niya;
Mateo 3:15-16

Sa bautismo ni Jesus, gintakdungan Sia sang Balaang Espiritu. Siya amo ang gintalana nga misias. Ini natabu sapagpanugud sang iyang pagministeryo  sa tuig AD 27- natabo suno sa propisiya. Ini nga tagna ginbugna na  500 ka tuig ang naglabay kag ang makatilingalang tagna natuman.

Kag sa tapus ang 62 kasimana, utdon ang hinaplas,kag mawala-an Sia; kag ang katawhan sang Principe nga magaabut magalaglag sang banwa kag sang santuario. Ang katapusan sini may baha, kag tubtub sa katapusan may inaway; ang mga kamingaw natapat.

Kag magahimo Sia sing malig-on nga katipan upod sa madamu sa isa ka semana; kag sa tunga sang semana pauntaton Nia ang halad kag ang halad nga kalan-on; kag sa pakpak sang mga kangil-aran magaabot ang isa nga magahimo sing kamingaw, tubtub ang natapat nga katapusan iula sa nagapamingaw.”
Daniel 9:26-27

Sa tapus sang A.D 27 si jesus pagautdon okon patyon. Ang propisiya nga 490 ka tuig ginbuhinan sang 483 ka mga tuig nga naglambot tuig 27 A.D. Karon sa bersikulo 27 naghambal nga sa katapusan nga semana (okon 7 katuig). Ang ining 7 ka tuig, ang mga Judeo ginhatagan higayon sa paghinulsol kag magbalaan sang ilang mga kaugalingon sa Dios. Kon imo nabantayan ang misias pagapatyon sa tunga sa semana okon sang 7 ka tuig, ina amo ang 3 ka tuig kag tunga nga nagtapus sa 27 AD. Kag kon ining 27 AD kon mapadugangan sang 3 katuig kag tunga maga lambut ini sa 31 A.D.sa amo nga tuig si Jesus ginlansang sa Krus.

Ang propisiya natuman suno sa panagnaanon. Si Daniel nagsiling nga pauntaton ni Jesus ang mga halad. Iya ini nahimo sang Siya napatay bilang isa ka dakung halad tungod sa aton mga sala.

kag si Jesus nagsingit liwat sa mabaskug nga tingug kag nagtugyan sang iyang Espiritu. Kag yari karon, ang kumbung sang Templo napihak, kutub sa ibabaw tubtub sa idalum; kag ang duta nagtay-ug, kag naglitik ang mga igang.
Mateo 27:50-51

Wala na sing sapat nga ihalad pa.  Ang isa ka dakung halad, amo si Jesus, ginhalad sing makaisa pa para sa tanan.
Niyan ginsubul nila Sia  sa  banwa kag ginbato Sia; kag ginbutang sang mga saksi ang ila mga panapton sa tiilan sang pamatan-on nga ginhigalanan si Saulo.
Kag sang Ginbato nila si Esteban, nagpangamuyo sia, “Ginoong Jesus, batona ang akon espiritu”
Kag nagluhud sia kag nagsinggit sa mabaskug nga tingug, “Ginoo indi sila pagpasangti sa sining sala.”
Kag si Saulo nagpahanugot sang iyang kamatayon.
Binuhatan 7:58-60;8:1

Ang kamatayon ni Esteban, ang may madalum nga kahulugan. Kay nahigot sa pagbato sa iya ang kapahayagan nga ang Israel nagsikway sang maayong balita pinaagi mismo sa mga disisyon sang mga pangulo kag sang mga pumuluyo nga yadto sa Jerusalem. (binuhatan 7:51-54). Labi nila nga ginpadali ang pagbag-o sang panahon” ang paglapnag sang maayong balita. Ang ikslusibo nga pagpangabudlay  sa mga Judeo nag-untat. Nasaksihan ang tama ka dasig nga paglapnag sang maayong balita nga naglambot sa mga Gentil bangud sang nagaibwal nga pagpanghingabut. Ang mga Samarianhon kag Itiopianhong eunoco amo ang mga nahaunang bunga sa tunga sang mga Judeo (Binuhatan 8:1,4,5,27,29)

Ang mga masunod nga mga polong nagikan kay Sir Robert Anderson nga naglangkub sa kabug-osan sang mga panghitabo sa kamatayon ni Esteban: “apang bisan sa publikong panghitabo nga nangintanda sang pagkapukan( napukan ang Jerusalem sang mga Romano sa AD 70) nga napunggan pa. Ang kamatayon ni Esteban nagpakita sang sekrito nga krisis sa Israelinhon nga palaabuton. Wala na gid na saksihan pa ang mga kalatingalahan sa Jerusalem. Ang pinasahe nga proklamasyon sa Penticostes ginbawi. Ang iglesia naglinapta. Ang mga apostoles ginpadala sa mga gentil,angmga panghitabo sunodsunod, ang dalayon nga pagsikway sing dayag makit-an bisan sa mga tawo nga labi nga ginpaboran sang Dios. (The Silence of God, page 82,83).

Sa Daniel 9:26 ini mabasa, “kag ang mga Judeo, indi na sila katawhan sa Dios.” Sa tapus sang kamatayon ni Jesus- sing maluluy-on ang Dios naghatag sa ila sang 3 ka tuig kag tunga agud maghinulsol, apang wala gid sila maghinulsol. Ginbato si Esteban sang AD 34, ang mga Judeo wala na pag-isipa nga nasyon sang Dios.  Kon sila lang kon tani buot magsabat sa panawagan sang Dios.

Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon.  nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Cristo napatay tungod sa aton.
Roma 5:8

Iniamoang pinakaimportante nga bahin sa propisiya. Si nangin manugdala sang aton mga salaa. Ang kabug-atan nga dulot sang sala ginpatong kay Jesus kag napatay sya sa kruz para sa aton. Ginplano ato tanan. Ginpili nya nga mapatay Sya sa Krus para sa tanan. Ang Iyang kamataypn ginkinahanglan agud kita makabaton sang kabuhing dayon. Ang pinakadaku Niya nga pagkadismaya amo nga “ang Iyang kaugalingon nga katawhan wala magbaton sa Iya.”

Aton na tun-an nga ang 490 ka tuig nga yara sa sulod sining 2300 ka tuig. Ina nagkahulugan nga 1810 ka tuig ang nabilin. Kon idugang ang 1810 ka mga tuig sa 490 magadul-ong ini sa aton sa tuig 1844 AD. Halin sa tion nga 1844 ayhn kita makasaksi sang world-wide -movement bilang pagpangandam samalapit na nga ti-on sang Diosnong paghukom. Sang 1844 ang langitnong santuaryo sa langit ginbuksan. Kag ang dugang nga mga pagtuon sini matun-an sa masunod nga mga tema. Ang 1844 nagatumod inisa buluhaton ni Cristo bilang manugpatunga sa Dios kag sa mga makasasala agud sa pahukom bilang pagtapus sang sala sing dalayon.

 

Review Sheet:  Ang 2300 ka mga adlaw sa tagna

 1. Namitlangan ni Jesus ang sinulatan ni Daniel, dapat bala nga pagsaligan ini? Mateo 24;15
 2. Daw ano ka lawig ang tagna nahanungod sa pagtinlo sa ssantuaryo? Dan. 8:14
 3. Ag amo nga paalanaan-awon ; bala ginhatag agud labi nga mahangpan kon ini matuman na? Dan. 8:16-17
 4. SiDanielnamasakit, nahangpan nya bala aang kahulugan sang palanaan-awon? Dan. 9:21-23
 5. Daw ano ka lawig ang nahaunang bahin sang 2300 ka tuig sa tagna? Dan. 9:24
 6. Ano ang tumbas sang isa ka adlaw sa tagnaon nga hubad? Eze. 4:6
 7. Sang san-o nagsugod ang dakung tagna? Dan.9;25
 8. Sang ano nga tuig ginmando nga tukoron liwat ang jerusalem?
 9. Nag-umpisa bala ang misias sa iyang mission suno sa tagna sini? Mat. 3;16-17
 10. Sang san-o gintagna nga ang sistema sang mga halad sa sakripisyo pauntaton? Dan. 9;26,27
 11. Sang san-o ang mga Judeo ginsikway bilang nasyon kag pinili sang Dios?
 12. Sa 1810 ka mga tuig nga nabilin sa tagna, agud nga macompleto ang 2300 ka tuig, sa ano nga tuig ini natuman bilang tuig sang katumbasan okon sang paghukom? Ano nga tuig ato?

Nakit-an mo bala kon paano nga ining mga tagna nagkalatuman kag walay makapamatok?

 

Clicky