Maranatha Media Philippines

8-ANG PLANO SANG KALUWASAN

Nai-post Hunyo 08, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
161 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/08-the-plan-of-salvation
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/18-the-promised-seed

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson8.docx

Ang Biblia may sentro nga tema— Ang gugma sang Dios. Ang Daan nga Testamento nagsiling nga ang Amay magpadala sang Iyang Anak agud ipakita ang Iyang gugma kag agud mangin aton manluluwas. Ang bag-ong tistamento nagsiling nga si Jesus magbalik liwat bilang hari agud magdala sang kabuhing walay katapusan sa mga nagbaton sa Iya. Ini tanan nangin posibli bangud sang kruz sa kalbaryo. Sa sining kruz, si Jesu- Cristo napatay agud kita mabuhi, kag agud kita mahilway gikan sa pagka-gapus sa sala. Siya gintratar kasubung nga dapat kita pagtratahon, agud to;  nga kita pagatrataron sang kasubung nga Siya dapat pagtrataron, si Jesus amo ang ginkundinar nga dapat kita ang kondinaron bisan Siya walay labot. Siya nag-antus sa kamatayon nga dapat lang aton, agud lang nga kita makabaton sang kabuhing dayon.

Madamu ang mga tuig nga naglabay sa wala pa siJesu-Cristo natawo, ginatus ka mga propisiya- ang nasulat parti sa Iyang kabuhi kag kamatayon. Sa pagkamatuud, 330 ka mga detalyi ang mga nagtugma kag nagkalatuman samtang Siya yari pa sa sining kalibutan, kapin 2000 na katuig ang naglabay. Yari ang pila ka mga panghitabo.

 

Tagnaanon sa misias kag ang katumanan.

Miqueas 5:2

Sa Betlehem matayo

Lukas 2:4-7

Salmo 22:16

Ilasang ang misias sa krus

Lukas 22:33

Zacharias 11:12

Ibaligya sa 30 ka bilog nga pilak

Mateo 26:14,15

Salmo 34:20

Indi mabali-an tul-an

Juan 19:33

Isaias 7:14

 Matawo sa ulay

Mateo 1:18-23

Salmo 22:18

Papalaran ang panapton

Lukas 23:34

 

Salmo 16:10

Siya mabahaw

Mateo 28:6

 

Wala sing tawhanon ng pagpanagna ang sarang mahimo kag magakatuman nga suno gid sa Iyang kamatuoran magluwas sa Dios, nga nagakapot kag nakahibalo sa palaabuton, nga sarang nga makapadayag sa madamung detalyi nahanungod sa Iyang Anak, Si Jesu-Cristo. Notahan naton ining mga katumanan, aton makit-an nga walay duda Siya ang Isa nga ginpadala sang langitnong Amay agud luwason ang katawhan gikan sa Dayon nga kalaglagan.

 

Sin-o si Jesu-Cristo?

Sa ginsuguran amo ang Polong, kag ang polong kaupod sa Dios, kag ang Polong Dios. 2. Sia sa ginsuguran kaupod sa Dios; 3. Ang tanan nga butang ginhimo Niya, kag sa wala Sia walay bisan ano nga nahimo sang ginhimo. 14. Kag ang Polong nangin-unod kag nagpuyo sa tunga naton, puno sang bugay kag kamatuoran; nakita naton ang Iya himaya, ang himaya nga Iya sang bugtong nga anak sang Amay.
Juan 1:1-3,14

Si Jesus amo ang bugtong nga Anak sang Dios sa walay katapusan. Iyang napanubli ang tanan nga Iya sang Amay. Kag Sia gid ang mas nakakilala sa Amay sing himpit kag Sia lang ang sarang nga makapakilala sang Amay diri sa kalibutan. Agud nga makakari Sia sa sining kalibutan, kinanhanglan Niya tabunan ang Iyang pagkalangitnon sa kunop okon bisti sang tawhanon unod.

“Yari karon, ang isa ka ulay magapanamkon kag maga-anak sing lalaki, kag tawgon ang iyang ngalan Emanuel.
Mateo 1:23

Sang si Jesu-Cristo diri sa duta, ang Espiritu sang Amay nagpuyo sa Iya kag nagpadayag sang gugma sang Dios sa sini nga kalibutan. Siya amo ang Dios nga kaupod naton. Siya nagkabuhi kaangay sa mga tawo nga nagkabuhi sa amo nga panahon apang wala nagpakasala.

 

Ngaa nagkari si kristo sa sini nga kalibutan?

Sa pagtuga sang Dios sa tawo. Gintuga Niya ini sa Iyang kaugalingon nga dagway. Gen. 1:26. Himpit ang tawo—walay sala. Bisan anhon pa, ang Dios nagtuga sang tawo nga may gahum sa pagpili. Dili namian ang Dios nga ang tawo mag-alagad sa Iya tungod sa katungdanan kag sa pagkinahanglan, ang Iyang ginapaabot ang pag-alagad tungod sa gugma nga para sa iyang manunuga. Apang na paslawan ang tawo sa pagpakita sang subung paagi sa pagkaon sang bunga sang kahoy nga gindumili-an. Ang amo nga buhat nagpakita sang pagrebelde batok sa Dios kag pagpakasala. Gen. 2:16,17 & Gen. 3:6,9

Busa subung nga paagi sa isa ka tawo nagsuluud ang sala sa kalibutan. Kag paagi sa sala ang kamatayon, kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo kay ang tanan nakasala.
Roma 5:12

Bangud sang sala ni Adam, ang tanan nga nagsunod nga kaliwatan ang tindensiya amo ang pagpakasala. Nangin kinaiya na sang tawo ang pagpakasala kag ang konsensyia sini amo ang kamatayon.

 

Misyon sa pagluwas

Kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga Iya ginhatag ang Iya bugtong Anak agud nga ang bisan sin-ong magtoo sa Iya Indi mawala kundi may kabuhing walay katapusan. 17. kay ang Dios wala magpadala sang Anak sa kalibutan sa pagtagudili sa kalibutan, kundi ang kalibutan maluwas paagi sa Iya.
Juan 3:16-17

Sa Iyang dakung gugma sa aton, ang Amay nagpadala sang Iya bugtong Anak agud mangin kabayaran para sa aton mga sala. Hunahunaon ta lang bala kon daw ano nga balatyagon ang yara sa Amay ang magtugyan sang isa ka bilog Niya nga anak; kag ang sa Anak nga igatugyan ang Iyang kugalingon nga kabuhi para lang sa aton. Ginhatag ang bugtong nga manggad sang langit agud luwason gikan sa pat-ud nga kamatayon.

Sa sini ginpahayag sa aton ang gugma sang Dios, nga ginpadala sang Dios sa kalibutan  ang Iya bugtong Anak, agud nga magkabuhi kita paagi sa Iya. 10. Sa sini amo ang gugma, indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma Niya kita kag ginpdala ang Iyang Anak nga katumbasan sang aton mga sala.
1 Juan 4:9,10

Si Jesus gipadala sa sining kalibutan agud kita maluwas gikan sa kamatayon nga dayon. Siya nag-abot agud kita mabuhi paagi sa Iya karon kag sa walay katapusan. bisan anhon pa, isa yadto ka daku nga sakripisyo. Ang Anak sang Dios nagpaubos sang Iya kaugalingon agud mangin kasubung sang tawo, kag namatay nga tal-us naton. Nangin halad nga carnero  sa aton. Kun Indi tungod sa Iyang kaugalingon bilang halad; ang tawo kuntani pat-ud nga sa kalaglagan.

Ang kabuhing dayon Indi awtomatik. Matu-od si Kristo namatay nga tal-us naton, pero agud mabaton naton ang gasa nga kabuhing dayon, batonon ta sing bug-os nga si Jesus anak sang Dios. Kay kon kita nagatoo sini, pilion ta nga sundon ang Iyang polong. Si Kristo napatay tungod sa tanan apang yadto lang ang magbaton sa kay Cristo- Jesus amo lang ang makabaton sang kabuhing walay katapusan.

 

Ang kabuhi ni Cristo

Kay sa Dios walay bisan ano nga Indi mahimo.
Lukas 1:37

Si birhing Maria amo ang Iloy ni Jesus. Mateo 1 :18-21 madamu ang indi makabaton sini; apang kon aton lang binagbinagon ang gahum sang Dios nga walay kutob kag ang Iyang ihibalo sa pagpasad sang tanan sa sining uniberso paagi sa Iyang bugtong Anak, sigurdo gid nga indi mabudlay ang pagporma sang kabuhi sa Iyang Anak sa sinapupunan ni Maria. Ang tinubdan sang kabuhi, wala nagadipende sa Iyang tinuga agud makapadamu sang tawo; kay ang Dios sarang gid makahimo sina nga walay tawo nga saligan.

Kag nag-anak sia sang iya panganay nga lalaki kag ginputos niya siya sa mga lampin, kag ginkula sia sa pasungan, bangud nga walay hulut sa Ila balay nga dalayunan.
Lukas 2:7

Si Jesus natawo sa mapaubuson nga mga ginikanan, kag natawo sa pigado nga duog. Wala siya ginpapuyo sa harianon kag maggara nga pangabuhi; nagkabuhi Siya upod sa kumon nga mga tawo.

Kag si Jesus nagdugang sa kaalam kag sa kataason, kag nahamut-an sang Dios kag sang mga tawo.
Lukas 2:52

Halin pa sang bata si Jesus, napat-ud na sa Iya ang Isa ka daku nga tinutuyo- ang pagpadayag sang Amay paagi sa pagdala sang Iyang pagpakamaayo para sa katawhan. Bug-os siya nga nagsalig sa Dios nga Amay samtang siya nagaalagad sa katawhan.

Sa adlaw ng madason nakita niya si Jesus nga naggapakara sa Iya, kag nagsiling, “yari karon, ang Cordero sang Dios, nga nagkuha sang sala sang kalibutan!
Juan 1:29

Si Juan Bautista nag-aman sang dalan ni Jesus agud mahimo ang misyon- bisan nga siya nagapanugod pa man lang sang iyang pagministerio, ginpakilala niya si Jesus bilang manluluwas “ang Cordero sang Dios”. Siya amo ang binayaw nga halad nga sakripisyo bilang tal-us nga halad sang daan nga pagpakigkatipan.  Ang pinakarason sang Iyang pagkari; ang matawo sa sini nga kalibutan agud nga mapatay, ang Iyang Dugo mangin tabon sa tanang sala sang katawhan, sa wala ang among halad; ang katawhan pat-ud gid nga mawala.

Nagsiling sila sa Iya, “Niyan paano bala ang pagmuklat sang Imo mata? 11. Nagsabat siya, “Ang tawo nga ginatawag Jesus naghimo sing lunang kag ginhamlitan niya ang akon mga mata kag nagsiling sa akon, kadto ka sa Siloe kag magpanghugas; gani nagkadto ako  kag nagpanghugas kag nakabaton ako sing Itololok.”
Juan 9:10-11

Si Jesus nagkabuhi upod sa kumon nga mga tawo, nagtatap sa ila lawasnon kag ispirtuhanong mga kinahanglanon. Sa pi-ang Siya nagsiling: “hakwata ang imo hiligdaan kag malakat ka.” Gin-ayo ni Jesus ang tanan nga klasi sang mga balati-an. Ang buang nauli-an, ang aro-on nalimpyuhan, ang bulag nakakita, ang bungol nakabati, ang kumpol naglumpat sa kalipay kag bisan pa ang patay nabuhi. Kada-adlaw si Jesus nagakuha sang gahum halin sa Amay agud pakamaayohon ang tanan sa iya palibot kag nagpakita ini sang gugma gikan sa Amay.

Apang sang nabatian ini ni Jesus, nagsiling siya sa Ila, “ang mga maayo wala nagakinahaanglan sang manugbulong, kondi ang nagamasakit. 13. Lakat kag magtoon  kon ano ang kahulugan sini, ‘buot ko sang kalooy labaw pa sa halad.’ Kay wala ako magkari sa pagtawag sang matarung kondi sang mga makasasala.
Mateo 9:12-13

Ginpasaligan ni Jesus ang mga tawo nga ang Amay andam gid nga magpasaylo sa tanan nga mga makasasala. Lamang itu-ad lang ang mga sala sa pangamuyo kag isikway ini. Akig si Jesus sa sala apang ginahigugma niya ang makasasala. Naghimo si Jesus sang madamu nga mga mirakulo paagi sa gahum sang Iya Amay. Ginpa-untat Niya ang unos, ginhimo niya nga matam-is nga duga sang ubas ang tubig. Nagpakaon sang kadam-an paagi sa isa kapalanyagahan sang gamay nga bata. Apang ang pinakadakung mirakulo nga iyang ginhimo amo ang pagluwas sa tanan nga mga makasasala. Ginbag-o niya sila halin sa pagkamasilaypon padulong sa pagkaanak sang Dios. Kaangay man sa aton karon, ang bisan anong nabuhat ni Jesus sadto, mabuhat man Niya sa aton karon.

Si Jesus nagsiling sa Iya, “ako amo ang dalan, kag ang kamatuoran,, kag ang kabuhi; walay nagaabot sa Amay, kondi paagi sa Akon.
Juan 14:6

Si Jesus amo ang dala kadto sa Amay. Ang aton lang gid buhaton amo nga mag-ayo sa Iya. Indi ta maghulat nga mangin-maayo ugaling pa nga magpalapit sa Iya. Magpalapit kita bilang kita agud ayuhon niya kita, mabag-o kita, paagi sa aton pagtulok sa Iya kag pagtugyan sang aton kabuhi sa Iya.

Kag ang bisan sin-o nga nagakabuhi  kag nagatoo sa akon indi na gid mapatay. Nagatoo ka bala sini?
Juan 11:26

Ang magtoo kay Jesus kag magkabuhi tungud sa Iya, sa amo nagkahulugan sing kabuhing dayon.

“Amay, kon buot mo,  ipahilayo sa akon ining tagayan;apang indi ang akon kabubut-on, kondi ang imo, paghimoon.”44. Kag sa kasakit nagpangamuyo Siya sing hanuot gid; kag ang Iya balhas nangin kangay  sang dalagkung tinolo sang dugo nga nagatupa sa duta.
Lukas 22:42’44

Indi mahapos para kay Jesus nga itugyan ang Iyang Kabuhi kag ang mahamulag sa iyang Amay, pro ginpili niya, agud nga ang katawhan indi mawala upod kita.

Siya nag-antus sing labi, tulo sang dugo ang nagailig sa iya sa baylo sang balhas nga; sa wala nagdugay ang kadam an nag-abot sa pagdakup sa Iya. Si Judas isa sa Iyang mga gintutun-an  nagtugyan sa iyang manunudlo, paagi sa halok napadayag ang Jesus. Ang mga disipulo naglinapta kag nagpinalagyo kag si Pedro nagpanghiwala sa iya Ginoo apang naghinulsol samtang si Judas nagbaligya sang iyang Jesus nagbasol sa kaugalingon kag nagbitay sa kahoy. Si Jesus gindala sa hukmanan ni Annas, sa mga anhedrin, kay Pilato, kay Herod, kag liwat gibalik kay Pilato. Apang ang amo nga pag-usisa napun-an sang pagyaguta, pagpigos kag pagkawalay hustisya.

Kag nagsalapid sila sing purongpurong nga tunokon kag ginsuklob ini  sa iya ulo, kag ginbutang ang tabun-ak sa iya kamot nga too. Kag nagluhod siya sa atubangan Niya, kag nag-uligyat sa Iya, nga nagasiling, “mabuhi, hari sang mga judio!” 30. Kag ginduplaan Sia nila kag ginkuha Nila ang tabun-ak kag ginbunal sia sa ulo, 31. Kag sang nauligyat nila  Sia, gin-ubahan Sia nila sang kunop, kag ginsul-oban sang iya mga panapton, kag gindul-ong sia padulong sa pagalansangan sa iya nga cruz.
Mateo 27:29-31.

Si Jesus ginsumbag, ginyubit, ginduplaan kag ginpasipalahan. Wala Siya sang sala nga nabuhat. Bisan pa si Pilato nagsiling, “wala ako salabton sa sining dugo kay Ini matarung nga tawo.” Mateo 27:24. Gintuytuyan nila si Jesus padulong sa krus. Ang Jesus nga manugbulong, ang masami nga nagatan- ay sang bulig sa mga nagakinahanglan karon ginlansang na sa krus. Ang mga kamut nga mahigugmaon nga nangin alagyan sang Diosnong bugay karon gingapos sa lansang sa krus. Ang mga tiil nga anay, dalidali nga nagalakat agud sa pagdul-ong sinang grasya kag kalouy sa katawhan karon indi na makahalin gikan sa kahoy nga nalansangan. Ang Jesus nga wala nakahimo sing malaut sa bisan kay sn-o karon amo ang nagpas-an sang tanan nga sala sang tawo. Kinabuhi sang Anak sang Dios ang bayad agud lang nga ang makasasala nga pareho ko makaagom sang higayon nga makapuyo sa poluy-ang langitnon. Paagi sa Iyang mga pag-antus, kita karon may alagi-an na padulong sa Amay kag sa Paraiso. Pwedi man lang kuntani si Jesus magpabilin sa langit kag pabayaan nalang kita agud mag-antus resulta sang sala nga nabuhat ta, pero ginpili sang Dios ang kamatayon sa krus agud ikaw kag ako mangin sa Iya sing lubos.

Niyan si Jesus, nga nagasinggit sa mabaskug nga tingug,nagsiling, “Amay, sa Imo mga kamut ginatugyan ko ang akon espiritu!” Kag sang nakasiling sini nahunus ang iya ginhawa.  
Lukas 23:46

Kag ang kapitan nga nagtindug didto sa atubangan Niya, sang nakakita nga nahunos ang Iya ginhawa, nagsiling sia, “matuud gid nga ining tawo Anak sang Dios!”
Markus 15:39

Sa ikan-um nga adlaw sa kaponon sang paglansang, bisan pa ang kinaiyahan nagpakita sang pagpamatok sa amo nga talan-awon; ang pag-antus sang Anak sang Dios. Ang adlaw nagdulom, kag ang may mabaskug mga linog. Sa tanan nga nasaksihan sang Centution nagpakilala sa ila nga si Jesus matuud gid nga Anak sang Dios.

Nga amo, nga ang Dios yara kay Cristo nga nagapsag-uli sang kalibutan sa Iya kaugalingon, nga wala nagaisip sa ila sang ila mga paglapas, kag nakatugyan sa amon sang polong sang pagpasag-uli.
2 Corinto 5:19

Ang Biblia nagsugid sa aton nga ang Dios paagi sa Iyang Espiritu nga nangin sa Iyang Anak, nagpasag-uli sa aton balik sa iyang kaugalingon. Daw ano ka makatilingala nga gugma sang langitnong Amay para sa aton. Kinabubut-on nga Iyang ginhatag ang pinalanggang Anak, ang bugtong kag malahalong manggad. Pinalig-on agud sa pag-antus upod sa Iya kag paagi sa Anak napanumbalik kita liwat sa Amay. Sa pagkatahum nga gasa ang ginhatag sa aton paagi kay Jesus.

Si Jesus ginsulod sa gikab sang bato, gintakpan sang mabug-at nga bato. Ginpabantayan ang amo nga lulubngan. Mateo 27:64-66. Apang wala tawhanong gahum ang nakapugong agud lang nga ang manunubos,magpabilin sa kamatayon. Isa sa pinakamaayong argumento nga pabor sa pagkabanhaw amo nga ang tanan nga pagtinguha ginhimo agud nga Siya dili mabanhaw apang ang Dios sing mahigugmaon nagbanhaw sang Iyang Anak sa gihapon.

Apang ang manugtunda nagsiling sa babayi, “dili kamu mahadluk; kay nakahibalo ako nga kamo nagapangita kay Jesus nga ginlansang sa krus. 6. Wala Sia diri, kay nabanhaw Sia,  subung sa ginsiling Niya, kari kamu, tan-awa ninyo ang duug nga ginhamyangan sang Ginoo.
Mateo 28:5,6

Sa tapus sa Iyang pagkabanhaw si Jesu nagpakita sa nagkalainlain nga mga tawo, kag mga grupo sa indi nagnubo sa pulo ka beses. Ang iban na record sa markus 16:9-14. Sa isa ka higayon nagpakita Siya sa kadam-an sa
1Corinto 15:6.

Kag nagsiling, “ Mga tawo sa Galilea, ngaa bala nagatindug kamo nga nagatolok sa langit? Ining Jesus, nga ginbayaw pa langit gikan sa Inyo, magabalik sa amo nga bagay subong nga nakita ninyo sia nagapalangit.” Binuhatan 1:11

Pagligad sang 40 ka adlaw gindala ni Jesus ang Iyang mga disipulo sa bukid sang mga olibo, kag tapus nga ginpakamaayo sila, nagkayab Siya palangit. Ang duha ka manugtunda nagpasalig sa mga disispulo nga ang Jesus nga Ila nakit-an magabalik liwat sa amo man nga dagway suno sa ila nakit-an.

Sia nga wala nakakilala sing sala ginhimo niya nga nanginsala tungud sa aton, agud nga kita manginpagkamatarung sang Dios sa Iya. 2 Corinto 5:21

Si Jesus wala makakilala sang sala apang ang Amay nagpahanugot sa Iya Anak nga magdala sang silot bunga sang aton mga pagpakasala. Busa, kita makatindug na paagi sa pagkamatarung ni Cristo tungod kay nabayaran na Niya ang amo nga silot.

Ang akon mga carnero nagapamati sa akon tingug, kag kilala ko sila, kag nagasonod sila sa akon; 28. Kag nagahatag Ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan, kag indi nagid sila mawala, kag walay isa nga makaagaw sa ila sa akon kamut. Juan 10:27-28.

May Isa gid lang ka paagi padulong sa kabuhing dayon— si Jesu-Cristo. Kon hangpon ta lang gid tani ang ginbuhat sang Dios paagi kay Cristo agud lang gid nga mapasiguro ang kaluwasan, kon makita ta lang ang kadaku sang amo nga gugma, nga ang tanan ginbuhat na para lang maluwas ta, dili bala ayhan magasabat kita sa among gugma balik sa Iya?  Si Jesus karon nagaayo sang imo gugma, agud nga maluwas ka Niya, apang kon ikaw padayon nga magpugong sa imo kaugalingon sa pagkabuhi nga suno sa kabubut-on sang Dios; kag padayon ikaw nga magpatuyang sa pagpakasala,madula mo gid ini sing dayon. Kay ang pagsurender sang tanan nga may-ara ka kag ang magkabuhi upod sa Iya, Si Jesus magahatag sa imo sang kabuhing dayon. Abyan, pagadawaton mo bala ang tanyag Niya sa Imo?ang batonon Siya bilang Anak sang Dios kag bilang Imo personal nga manluluwas? Himoa  abyan kay ikaw magaeksperiensya sing kalinong  kag kalipay nga wala mo pa gid magihan, apang ang pinaka maayo gid sa tanan amo ang kabuhing dayon nga pagkabuhi sa matahum kag bag-ong duta nga gin-andam nga papuy-an sa mgalinuwas upod Niya. Wala gid sang may madula sa imo magluwas lang sang indi maayo nga balatyagon kag hunahuna nga dala sang sala. Ang tanan nga aad maangkon karon na tubtub nga sa walay katapusan.

Ayhan gusto mo man Ini nga pangamuyo abyan,

Mahigugmaon nga Amay sa langit, kbalo ko nga makasasala gid ako kag indi takus. Palihog patawara man ako sa akon mga sala. Nagadangup ao sa imo subung nga Ako, palihog buhata ako nga bag-o nga tawo. Ako nagapasalamat sa Imo kamatayon para sa akon. Ginoo karon, ginbaton ko ikaw nga akon personal nga manluluwas, palihog tabangi ako nga magkabuhi para sa Imo.

Amen

 

Review sheet:  ANG MAAYONG BALITA

Assignment: palihog tun-i maayo ang bible study guide ugaling ini sabton.

 1. Sin-o si Jesu-Cristo? Juan 1:1-3,14
 2. Sa tapus si Adam naka sala; ano na ang kapalaran sang tawo? Roma 5:12
 3. Ngaa nga si Jesus nagkari sa duta? Juan 10:10.
 4. Ano ang kondition agud aton mabaton ang kabuhing dayon?Juan 3:16
 5. Paano ginlaragway ni Juan Bautista ang tinutuyo sang buluhaton ni Jesus? Juan. 1:29
 6. Ano ang Isa sang mga halimbawa sang mga buhat pagpang-ayo ni Jesus?Juan 9:10-11
 7. Ano ang mga buhat ni Jesus samtang Siya nagapakigsimpon sa mga tawo? Mateo 9:12-13
 8. Daw ano ang pag-antus ni Cristo sa atubangan sang hukmanan? Lukas 22:42,44
 9. Daw ano katig-a ang ila balatyagon sang ang tunukon nga kurona ginabutang sa ulo ni Jesus? Mateo 27:29-31
 10. Ano ang nahambal sang centurion sang nasaksihan niya tanan nga natabo sa kamatayon ni Jesus sa krus? Markus 15:39
 11. Paano ginpaathag sang manugtunda ang pagkabanhaw ni Jesus? Mateo 28:5,6
 12. Sa pagkabanhaw paano sang manugtunda ginpaathag ang pagbalik liwat ni Jesus? Binuhatan 1:11

Ginbaton mo bala si Jesus bilang imo personal nga manluluwas?

Clicky