Maranatha Media Philippines

20 - ANG APAT KASAPAT KAG ANG GAMAY NGA SUNGAY SA DANIEL 7

Nai-post Agosto 03, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
141 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/20-the-four-beasts-and-the-little-horn-of-daniel-7
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/04-babylonian-domination
https://maranathamedia.com/download/view/05-babylon-infiltrates-the-church

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson20.docx

Sulud sa mga katuigan, si Satanas naggamit sing madamu nga mga armas batok sa kasugoan sang Dios, apang ang pinakamakahaladluk nga armas sa tanan amo ang pagtudlo nga ang iglesia ginhatagan sing gahum sa pagdugang ukon pagbuhin sa kasugoan sang Dios. Bisan sa pihak sang tatlo ka bisis nga paandam sang Dios nga mabasa sa Deutronomio 4:2; Hulubaton 30:6; Bugna 22:18, ini nga doctrina nag-omol sa mga hunahuna kag pagbinatasan sang minilyon ka mga naga-angkon nga mga Kristohanon.

Mahimo nga makakilibot ini sa aton, pero indi sa Ginoo. Iya na ini gintagna malawig na nga tinuig ang nagligad. Kon paano ni  Satanas gingamit ang mga tagpangulohan sa iglesia agud lang makabuhat sing buslot sa kasuguan sang Dios, ini man ang pinakalusot nga propisiya sa Biblia. Ini makita sa Daniel 7. Sa Daniel 2 nga aton na nga natun-an sang lesson no. 3 aton nga makita ang Ila nga pagkapareha sa propisiya sang pagbangon kag pagkapukan sang dakung mga emperyo sang kalibutan.

Daniel 7:1-3  Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Belshazar sa Babilonia, nakakita si Daniel sang mga palanan-awon sa iya damgo. Amo ini ang damgo nga iya ginsulat: 2 Isa ka gab-i, may nakita ako sa akon palanan-awon nga isa ka malapad nga dagat nga ginahampas sang mabaskog nga hangin halin sa apat ka direksyon sang kalibutan. 3 Gulpi lang nagbutwa sa tubig ang apat ka sapat nga lain-lain ang hitsura.

Ang propisiya napun-an sing mga simbolo kag diri aton makita ang apat ka pamusud sang hangin nga nagahampas sing mabaskug sa dagat, kag ang 4 ka mapintas nga sapat  nga nagbutwa sa tubig. Ano ang ginarepresentahan sang hangin, dagat kag mga sapat? Ang Biblia naghatag sing mga yabi agud nga mahubad ang amo nga mga simbolo sang amo nga talan-awon.

Jeremias 49:36-37    Salakayon ang Elam sang mga kaaway halin sa tanan nga direksyon, kag palaptahon ko ang iya mga pumuluyo bisan diin. Pagabihagon sila sa tanan nga nasyon sa kalibutan. 37 Laglagon ko sila paagi sa ila mga kaaway nga gusto magpatay sa ila. Huo, laglagon ko sila sa akon nga kaakig. Ako, ang Ginoo, nagasiling nga ipasalakay ko sila sa mga kaaway hasta nga madula sila tanan.

Sa sini nga propisiya aton makita ang hangin bilang ginrepresentaran sang Inaway kag kagamu.

Bugna 17:15 Nagsiling man sa akon ang anghel, “Ang mga tubig nga imo nakita, nga ginapungkuan sang babayi nga nagabaligya sang iya lawas, wala sing iban kundi ang mga tawo sa nagkalain-lain nga lahi, nasyon kag lingguahe.

Diri naman athag nga ginpakita nga ang dagat okon tubig ginrepresentaran sang katawhan ukon mga pungsud.

Daniel 7:12,23  12.  Ang nabilin nga tatlo ka sapat ginbawian sang gahom, pero gintugutan sila nga magkabuhi sa malip-ot nga tion. 23 “Karon, amo ini ang iya ginsaysay sa akon: Ang ikaapat nga sapat amo ang ikaapat nga ginharian diri sa kalibutan nga lain sang sa iban nga mga ginharian. Salakayon niya kag laglagon ang bug-os nga kalibutan.

Ang mga sapat ginrepresentaran naman ang mga ginharian. Amo na sa Daniel 7:1-3, nga nakita ni Daniel ang hangin sang inaway nga nagresulta sang pagbangon sining apat ka mga bantugan kag gamhanan nga mga ginhari-an.

ANO ANG GINASIMBOLOHAN SINING APAT KA MGA SAPAT?

Daniel 7:44 Ang primero nga sapat daw leon, pero may pakpak sang agila. Samtang nagatan-aw ako, gin-utod ang iya pakpak. Ginpatindog siya nga daw sa tawo kag ginhatagan sang panghunahuna nga pareho sang tawo.

Jeremias 50:43-44  Nabalitaan ini sang hari sang Babilonia, kag nagpalamuypoy ang iya mga kamot. Kahadlok kag kasakit ang iya nabatyagan pareho sang pagpasakit sang isa ka babayi nga manugbata. 44 “Salakayon ko gulpi ang Babilonia pareho sang leon nga halin sa kakahuyan sang Jordan nga nagapakadto sa palahalban nga may madamo nga mga karnero. Magapalalagyo sila kag padumalahan ko ang Babilonia sa tawo nga akon ginpili. Sin-o ang mapaanggid sa akon? Sin-o ang mangahas sa pagkontra sa akon? Sin-o ang pangulo nga magpamatok sa akon?

Ining hari sang tanan nga mga kasapatan takus nga ikumparahan sang ginhari-an nga bugalon kag gamhanan. Ini nga sapat nagrepresentar sa ginhari-an sang Babylonia. Ang Lion kag ang olo nga bulawan sa Daniel 2:37-38.

Daniel 7:5  Ang ikaduha nga sapat daw oso. Nagatindog ini sa iya duha ka pangulihi nga tiil kag may ginakagat nga tatlo ka gusok. May tingog nga nagsiling sa iya, ‘Hala, magpaayaw ka sang karne.’

Ang ginharian sang Medo-Persia nagsunod sa ginharian sang Babilonia nga naglaragway bilang ginkaon sang oso. Ini nga oso, mas mataas ang pihak nga bahin sa bagay nga ini, nagasimbolo sing duha ka gahum nga gin-isa ang Media kag Persia, naghiusa sa gahum kag tama ini kagamhanan. Ang mga Persianhon mapintas sa bagay nga nagmando sa “pagkaon sing madamung unod”. Ang ining uso kag ining“dughan kag mga kamut nga pilak” sa Daniel 2:39 may magkapareha nga simbolo.

Daniel 7:6  Sa tapus sini nakita ko. Kag yari karon, ang isa pa ka leopardo , nga may apat ka pakpak  sang pispis sa iya likod, kag ang sapat may apat man ka olo; kag ginhatagan sia sing pagbulut-an.

Ining leopardo nga may apat ka pakpak kag apat ka olo amo ang Ginsimbolohan sang Grecia, ang nagdason nga empiryo. Ang apat ka pakpak nagsimbolo sa kaabtik ni Alexander daku sang iya napierdi ang bilog nga kalibutan. Kag ang apat ka mga ulo nagsimbolo sang apat ka pagbahin sang ginharian sa tapus nga siya mapatay. Ang leopardo kag ang balikawang nga saway sa Daniel 2:39. Magkapareho ang kahulugan.

Daniel 7:7  Sa sina man nga gab-i, nakita ko sa akon palanan-awon ang ikaapat nga sapat. Makahaladlok gid ini tan-awon kag makusog gid. May mga dalagko ini nga mga ngipon nga salsalon. Ginapang-it kag ginakaon niya ang iya mabiktima, kag kon may mabilin pa, ginatasak-tasak niya. Lain siya sang sa tatlo ka sapat, kag may napulo siya ka sungay.

Ang makahaladluk nga sapat bagay gid nga magrepresentar sining ikaapat nga ginharian; ang Pagano nga Roma. Ang Iyang mga unto salsalon kaangay man sa salsalon nga mga batiis sa Daniel 2:40. Ang napulo ka sungay  nagsimbolo sang pagbinahin bahin sang gahum sang Pagano nga Roma; nga ini, ginpalig-on sugud sa tuig 476 A.D.

 

SIN-O ANG GAMAY NGA SUNGAY SA DANIEL 7?

Daniel 7:8,19-20 Samtang ginatulok ko ang mga sungay, nakita ko nga may nag-ulhot nga gamay nga sungay kag nagpungal sang tatlo ka sungay. Ini nga sungay may mata nga daw iya sang tawo kag may baba nga nagapabugal.

Ini nga sungay may mga mata kag may baba nga nagapabugal, kag kon tan-awon mas gamhanan siya sang sa iban nga mga sungay.

Ining gamay nga sungay nga nagtuhaw tama kagamhanan. May 9 ka mga propisiya nga ginpahanungud gid lang sa Iya. Halin sa panahon ni Daniel tubtub karon, may isa gid lang ka gahum nga natugma sa iya tanan nga kinaiyahan kag gahum; ini  amo ang gahum sang Pagano nga Roma. Ini akon Ihambal nga sa kaayo sa Dios. Ang Dios nagahigugma sa mga katoliko kag mga protestante kag sa bisan anong relihiyon. Walay sapayan, Igapamulong sa gihapon ining mga sayup nga sistema sang relihiyon karon. Himoon ini sa gugma kag paandam.

Siyam nga mga butang nga makapahayag sang gahum sining gamay nga sungay:

1.  Sa bersikulo 8: “nag-uslot ang isa pa ka gamay nga sungay sa tunga nila” ang papasiya nagbangon sa western nga bahin sang Europa, upod sa napulo ka mga sungay. Sa sini nga propisiya, si Martin Luther nagsiling, “tan-awa may nag-uslot nga naghalin sa Ila ang gamay nga sungay. Ini… amo ang papanhon nga ginharian nga nag-uslot sa tunga sang Emperio sang Roma.”

2. Sa bersikulo 8:   Gamay nga sungay. Gamay sia nga ginharian. Ang Vatican nasiparar kag malig-on nga ginharian sa Europa nga may kalaparon nga 108 acres okon 49 ka hectaria ang ginsakapan.  

3. Bersikulo 24: nahanungud sa napulo ka sa sungay, gikan sa sini nga ginharian  magalutaw ang napulo ka hari kag ang isa pa magalutaw sa olihi nila; mangin tuhay sia sa mga nauna kag dag-on niya ang tatlo ka hari.

       Nag-uslot sa ulihi nila. Ang napulo ka mga ginhari-an napalig-on na daan pa sadtong tuig 476 A.D. kag ang Papasiya nakabaton sang iyang  politikanhin nga supremasiya sang ulihi na, sa ginabanabana nga tuig 538. A.D.

4. Sa bersikulo 24:  “lain sia sa iban”.  Ang mga ginharian sa western ngabahin sang Europa napalig-on paagi sa politikanhn nga gahum samtang Ining Papasiya napalig-on sa religio-polikal nga gahum.

5. Sa bersikulo 24: “gingabot niya ang tatlo”. Gindaug niya ang tatlo ka ginhari-an sa iyang pagsaka. Agud nga mangingamhanan Ini, magpierdi siya sing tatlo ka mga ginarian kag Ini amo ang HERULI, OSTROGOTHS KAG VNDALS.

6. Sa bersikulo 25:  “magapamolong sia sing mga polong batok sa Labing Mataas kag magapakag-as sang Labing Mataa, kag magahunahuna sia sa pagbaylo sang mga ti-on kag mga kasogoan, kag itugyan sila sa iya kamut tubtub sa Isa ka ti-on kag mga tion kag sa katunga sa tion.

       “Nagpamolong sing mga polong nga batok sa Labing Mataas”. Ang Papasiya naghimo sini, e.g. the Catholic Nationl, july 1895. “Ang Papa dili lamang nga representante ni Jesu-Cristo, kundi siya mismo si Jesu-Cristo , natagoan idalum sa belo nga unod.”

Dignity an duties of the priest or selva, by St. alphonsus De Leguorl, page 27: “Nahanungud sa mistirioso nga lawas ni Cristo, amo Ini sia, sa katutum, ang mga pari may gahum sang yabi, okon gahum sapagluwas sang makasasala gikan sa impierno, okon ang himoon sila nga takus sa paraiso, kag ang pagbag-o sa ila gikan sa gapus ni Satanas kag mangin anak sang Dios. KAG ANG DIOS MISMO OBLIGADO SA PAGSUNUD SA PAMAAGI SANG PAGHUKOM SANG IYA MGA PARI”.

7. Sa bersikulo 25:  “hingabuton niya ang mga balaan sang Dios.” Ang Roma hayag man nga nagaadmitar nga naghingabut sia. The western watchman: “ang iglesia naghingabot. Ang tyro sa istorya sa Iglesia lang ang makabalibad sini… sa iya hunahuna;  maayo ang paggamit sing pwersa”. Sa panahon sang Dark Ages, subra 150 million ka mga tawo ang ginpamatay sa mapintas nga kamatayon sa kamut sang Papanhon nga Roma.

8. Sa bersikulo 25:  “Kag ipasakop sa iya ang mga balaan sang Dios sa sulod sa isa ka tion kag mga tion kag tunga sa tion.” Sa Bugna 12:14,6 Pero ginhatagan ang babayi sing duha ka pakpak nga pareho sa dako nga agila, agod makalupad siya pakadto sa iya lugar sa kamingawan nga sa diin pagaasikasuhon siya sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga, kag indi siya maano sang man-og.

       6. Ang babayi nga nagbata nagpalagyo sa kamingawan nga ginpreparar na nga daan sang Dios para sa iya, agod didto siya atipanon sa sulod sang 1,260 ka adlaw.

       Ang masunod nga mga bersikulo magapakita nga ang 1260 ka mga adlaw nagarepresentar ini sa papanhon nga paggahum sing 1260 ka mga tuig. ( ang kasaysayan nagapakita nga ang Papanhon nga Roma amo ang nagtuman sini sugud sa A.D. 538 tubtub sa 1798.

       Ang pinaka signipikante nga crisis sa pagkapukan sang dumaan nga empiryo sang Roma nahanabu sa tuig 476A.D. Sang pagktapus sa sunud sunud nga pag-ataki sang mga barbaro nga manugsakup,si Emperador RomulusAugustus gindakup. Ang politikanhon nga suprimasiya sang papasiya liwat nga nagsugud sa tuig 533 A.D. mga 62 katuig ang nagligad. Si Jutiniani , ang emperador sa sidlangan nga bahin sangg Roma, nagmando nga ang Bishop sang Roma dapat pagakilalhon bilang  “head of all Holy Churches”. ( pangulo sang tanan nga balannga Iglesia. ) ini nga nga mandu napatuman sa tuig 538 A.D. sa amo ang Papasiya nagtubo sa iya bug-os nga gahum matapus nga natunga sang mga Barbaro nga mga ginhari-an.

       Sang 1797, sang si Pope Pius VI nagmasakit, si Napoleon nagando nga sa tapus sang iya kamatayon, wala pilion nga magsal-i sa iya, kag ang papanhon nga gahum untaton. Apang ang Papa nakabawi, kag sa ika-10 sang Pebrero 1798, sa pang insulto sa. Imbajada sang Fransia nga ginpadala sa Italya, si Berthier, ang General ni Napoleon nagsulud sa Roma kag ginkuha ang Pope agud ibilanggo. Ang idaran nga Bishop gin-aristo  sang Pebrero 20 sang gab-i, sa ika-28 nga anibersryo sang papanhon nga panguluhan; ang singsing sang iyang gahum ginkuha sa iya tudlo,  ang Iyang mga pagkabutang ginkuha kag ginpangbaligya, ang papanhon nga estdo ginwala kag ang Roma gindiklara bilang republika. Ang Pope gindala sa Francia, sa diin sia napatay nga bihag, sa kakapoy kag kasakit, sa Valence, sang Agusto 29 tuig 1799. Sa malawig nga tinion ang trono sang Papa walay naglingkud.

       Tubtub nga nag-abut ang ribulosyon, ang Francia sadto nagapanguna sa pagsuporta sa Papasiya sulod a pila na ka gatus ka mga tuig, kag ginatawag Ini nga “subung nga Anak sang Iglesia”. Bangud sa amo nga ribulosyon, nauntat ang supremasiya sang Roma kag ang Papasiya nasamaran nga wala pa naayo sing bug-os.

       Bangud sa sini nga mga ibedensiya, walay duda nga sia ang ginatudlo nga  ginasimbolohan  sang gamay nga sungay. Ang 12 ka gatus ka tuig nga kasaysayan nagatudlo nga ang papanhon nga gahum, “amo !”

9. Sa bersikulo 25  “Tinguhaan niya nga liwaton ang mga piesta kag Kasuguan”.Kon ikumpara ang kasuguan sang Dios didto sa napulo ka sugo sang Roman Catholic Catehism kag ang Exodo 20:3-17 mapakita gid ang ila nga pagbag-o sang kasugoan sang Dios. Iya man ginbaylo ang “ti-on sa kasugoan”, paagi sa pagliwat sang ikaapat nga sugo. Si T. Enright sang Pebrero 18, 1884 naghimo sing isa ka panghangkat  nga nagasling: “balik balik ako nga nagatanyag sa akon 1000 dollares para sa bisan kay Sin-o nga makapamatuud nga ang Dominggo balaan suno sa Biblia. Walay kasugoan nga kaangay sina magluwas nga ang amo nga sogo naghalin sa simbahan katolika. Ang Biblia nagasiling ‘dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagbalaan sini’. Ang simbahan. Katolika nagsiling,wala: Paagi sa akon gahum ginkuha ko ang kasogoan sa inugpahuway nga balaan kag ginmando ko nga pakabalaanon ang nahaunang adlaw sang semana. Kag lantawa: ang bug-os nga kalibutan nagyaub kag nagbalaan bilang pagsunud sa mando sang balaan nga Iglesia Katolika.” Madamu pa nga mga sugilanon ang pwedi mahatag apang tungud sa kakulangon sing duug  indi ta na masulat. (“Autoritative Quotations on the Sabbath and Sunday”, kag “from Sabbath to Sunday”.)

Bugna 14:12  Yari ang pagpailub nga sa mga balaan, sila nga nagatuman sang sogo sang Dios kag may pagtoo ni Jesus”.

Sa sining katapusan nga mga adlaw, ang Dios nagapanawagan sa tanan nga magbiya sa sayup nga gintudlo sang papasiya kag magpanumbalik sa bug-os nga kamatuuran.  Gusto sang Dios nga Imo ini mahangpan agud ikaw makabalik tipig sa kasogoan sang Dios kag pagbaton sang pagtoo ni Jesus.

Sa kay sin-o ikaw dampig? Sa sayup ukon sa  kamatuuran? 

Nagapangabudlay bala kita upod kay Satanas. Agud nga mas mapadaku ang buslot sang kasuguan sang Dios? Okon nagapangabudlay ka upod kay Jesus agud nga ang buslot makaayo?Ini nga palamangkutanon nakataya ang imo kabuhi. Kabay nga ang Dios magbulig sa imo sa pagsiling upod kay Josue: “ basta ako kag ang akon panimalay magaalagad kami sa Ginoo” Josue 24:15

 

Review sheet—Ang Apat ka Sapat kag gamay nga sungay sa Daniel 7

Palihug tun-i maayo ang bible study guide imbis ni sabtan

1. Ano ang nakita ni Daniel sa palanan-awon? Daniel 7:1-3

2. Ano nga propisisya ang ginrepresentaran  sang inaway, kagamu? Jeremias 49:36-37

3. Ano ang ginasimbolohan sang tubig? Bugna 17:5

4. Paano ta mabal-an nga ang sapat nagarepresentar sang ginhari-an?Daniel 7:12,23

5. Ano ang nahauna nga sapat kag ano ang iya ginasimbolohan? Daniel 7:4, Jeremias 50:43, 44

6. Ano nga sapat ang ginarepresentaran sang  Medo-Persia? Daniel 7:5

7. Ano naman ang sa Grecia? Daniel 7:6

8. Paano naman  ang ikaapat nga sapat sang paganong Roma ginlaraggway?Daniel 7:7

9. Paano naman ginlaragway ang pagtuhaw sang Papanhong Roma gikan sa paganong Roma? Daniel 7:8,19,20

10. Ano ang nahambal sining gamay nga sungay nga iyang pagahimoon? Daniel 7:25

11. Daw ano kalawig nga ining Papasiya magagahum?

12. Paano makilala  ang katawhan sang Dios? Bugna 14:12

Plano mo bala nga magtindug upod sa Dios kag kkamatuuran kag talikdan ang sayup sa mga relihiyon?_______

Clicky