Maranatha Media Philippines

12-KONIKTADO PIRMI

Nai-post Hunyo 27, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
179 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/12-staying-connected
Use with this chart (Gamita ang chart “upod kay Jesus sa Santuaryo”)https://maranathamedia.com/download/view/26-walking-with-jesus-in-the-sanctuary

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson-12.docx

Ang pangamuyo gininhawa sang kalag. Tama ini ka Importante para sa aton kusug nga ginakinahanglan agud magkabuhi nga madaugon sa kristohanon nga pagkabuhi. Kon kita magpangamuyo, wala kita nagadangup sa malayo nga Dios kag walay pagkabalaka sa aton personal nga kabuhi, kundi aton Siya pagaistoryahon nga kasubung nga handa Siya magbulig kag magsabat sa aton mga ginapangayo paagi sa pangamuyo. Ang pangamuyo amo ang pagbukas sang aton tagipusoon sa Dios bilang aton Siya abyan. Ini amo ang mitodo nga ginpili sang Dios agud nga kita makapresentar sang aton mga pangabay kag makakita kita sang Espirituhanon nga gahum sa pagkabuhi para kay Kristo.

Mateo 6:7,8    kag sa nagapangamuyo dili maggamit sing mga sulit sulit nga walay pulus subung sang mga Gentil; nga nagahunahuna nga pamatian  sila tungod sang ila madamung paghambal. Dili kamo magpakaangay sa ila, kay ang Inyo Amay nakahibalo sang inyo kinahanglan sa wala pa kamo magpangayo sa iya.

Ind ta kinahanglan nga magsigipangayo sa Ginoo sang pasulit-sulit kaangay sang ginahimo sang mga hithanon. Nakahibalo ang  Dios sang aton mga kinahanglanon apang gusto niya nga magpadayon kita sa pagpakig-angot sa Iya paagi sa pangamuyo kag magpangayo sang aton mga kinahanglanon, kinahanglan ta ang mapinadayunon nga pangamuyo kag pag-alungay sa Dios apang Indi sa pabalikbalik nga mga pulolongon nga walay gibug-aton.

Mateo 6:9-13    busa pangamuyo kamu sing subung sini: Amay nga yara sa mga langit, pakabalaanon ang Imo ngalan, 10. Magkari ang imo ginharian, paghimoon ang imo kabubut-on, sa duta subung sang sa langit, 11. Hatagi kami karon nga adlaw sa amon kalan-on adlaw-adlaw; 12. Kag patawara kami sang mga utang namon subung nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon; 13. Kag dili kami pagdalha sa panulay, kundi luwasa kai sa malaut. Kay imo ang ginharian kag ang kagamhanan kag ang himaya sa walay katubtuan. Kabay pa.

Ini nga modelo sang pangamuyo masami ginatawag ini nga ang “pangamuyo sang Ginoo”. Ang mga disipulo nagpangabay kay Jesus nga tudloan sila sa pag-ampo, kag ginhatag Ini ni Jesus sa ila bila giya sa mga butang nga angay dalhon sa pangamuyo. Mahimo man kita makaampo sa bisan ano nga butang. Ini nga pangamuyo tama ka sangkad kag maimong masunod tnaga sa tinaga apang ang iyang tinutuyo tama ka layo sa iyang masakop.

Juan 14:13     bisan ano ang inyo pangayuon sa akon ngalan, ina himoon ko agud nga mahimaya ang Amay sa Anak.

Kon mangatu kita sa aton Amay sa langi, nagapangabay kita paagi sa Ngalan ni Jesus. Ang Saad ginhatag nga ang mga pangamuyo sabton.

Markus 11:24   busa ako nagasiling sa inyo, bisan anong butang nga inyo pangayuon kon kmu magpangamuyo, tuohi nga ina inyo mabaton kag ina mabaton ninyo.

Ang sabat sa pangamuyo mangin realidad kon magtoo kita.

1 Tesalonica 5:17   magpangamuyo sa wala sing langan.

Bal-anon man nga di ta kinahanglan nga magsigi nalang luhod sa pangamuyo sa tanan nga tion, kundi ang buot silingon nga pwedi kita nga makapakigsugilanon sa Dios bisan nga sa tan-aw naton malayo sia. Ang langitnon nga pamatyagan mangin sa aton kon kita may padayon nga koniksyon sa Dios sa tanan nga ti-on paagi sa aton hunahuna.

Mateo 6:6      Apang kon magpangamuyo ka, sulud sa imo hulut kag sa natakup ang imo ganhaan magpangamuyo sa Imo Amay nga yara sa tago; kag ang imo Amay nga nagatan-aw sa tago magabalus sa imo sa dayag.

Ang pangamuyo buhaton indi para ipabugal nga makit-an, ang pribado nga pangamuyo  sa tunga nimo kag sa Dios lamang. Ginatudlo ini ni Jesus sa Iya mga sumulunod sa pagsulod sa tago nga duug , saradohi kag mag-ampo nga hipos. Ini nga pag-ampo magahatag sang pagtalupangud sa Amay. May nagakaigo nga duug ang pag-ampo sa kadam-an apang ini dapat malip-ot lamang. Sa pangamuyo sa tago wala limiti sa ti-on apang lain ang sa publiko. Ang isa nga ginpili sa pagpangamuyo, mag-ampo nga indi magpadayaw sa iban, kundi magpangamuyo bilang manughambal tungud sa mga kaupdanan.

Roma 8:26      sa amo nga bagay ang Espiritu nagabulig sa aton kaluyahon; kay indi kita makahibalo magpagamuyo sang nagakigo, apang ang Espiritu gid nagapatunga tungud sa aton nga nagapakiluoy nga may mga pag-ugayung nga dili mamitlang.

Daw ano bala nga kasiguruhan ini nga aton mahibaloan nga ang Espiritu Santo nagadala sang aton mga pangamuyo sa atubangan sa Dios sa pinakaposibli nga pamaagi.

 

KONDISYON SA PAGPANGAMUYO

1. Pagsandig sa Dios

1 Pedro 5:7    magtugyan sang Inyo tanan nga paghimud-os kay Sia ngakabalaka sa inyo.

Kon magsalig ta sa aton kaugalingon, sigurado gid ang aton kapaslawan, apang kon Ibutang ta ang aton pagsalig sa Iya, kita magadaug.

2. Pag-ampo suno sa Iyang kabubut-on

1 Juan 5:14.   kag ini amo ang aton pagsalig sa Iya, nga kon magpangayu kita, sing bisan anong butang sono sa Iyang kabubut-on nagapamati Siya sa aton.

Nagkinahanglan sang Espirituhanong kahingkud imbis naton mahangpan  kon magsabat ang Dios nga INDI sa aton mga pangabay. Nakahibalo ang Dios kon ano ang labing maayo para sa aton okon indi. Ang Dios pirmi gid nagasabat sang aton mga pangamuyo. Kon kaisa HOO, kon kaisa naman, INDI, pero sa iban nga tion siya magasabat, HULAT. Kita gid makasiguro nga ang Iya sabat sa aton yara gid pirmi. May tion nga kinahanglan naton sundon ang ginhimo ni Jesus nga “Ang imo pagbuut ang matuman” kon aton makita ang kon ano ang nakit-an sang Dios; sa walay duda siya gid nagagiya.

Santiago 4:3   Nagapangayo kamu kag wala nagabaton, bangud nga malaut ang inyo pagpangayo, agud nga mahinguyang ninyo sa inyo mga lakas nga balatyagon.

Kita masami gid sa pagkahulog sa sala, kag masami nagapangayo kita sang sayup nga mga butang. Ang Dios indi gid maghatag sa aton sang mga butang nga makahalit lang naman sa aton.

3. Magtoo

Hebreo 11:6    kag sa walay pagtoo mahimo ang pagpahamuut sa iya. Kay ang nagapalapit sa Dioskinahanglan magtoo nga amo Sia  kg nga Sia manugbalus sa mga nagapangita sa iya.

Kinahanglan ta nga magtoo kag magsalig sa Iya agud mahamuut Sia.

Santiago 1:6   apang papangayua sia nga may pagtoo, sa walay pagpangduhaduha, kay ang nagaduhaduha kaangay sang balud sang dagat nga ginapalid kag ginatumbo sang hangin.

Amo Ini ang sekrito sang pangamuyo— pagtoo: pagsalig sa Dios nga walay pagpangduhaduha, bug-os nga pagsalig sa Iya.

4. Talikdi ang sala

Hulubaton 28:9,13 ang nagapabungol sa kasuguan bisan ang pangamuyo kangil-aran. 13. Ang nagatabon sang iya mga paglalis indi mag-uswag. Apang ang bisan sin-o nga nagatu-ad kag nagabiya naga-agum sang kalooy.

Ang tawo natandug nga magsunod sa kasugoan sang Dios, apang nagdumili sa pagpamati, Ini magamay man ukon madaku, ang Dios magakangil-ad sang Iyng pangamuyo. Sayup kaayo nga aton hunahunaon nga ang pangamuyo sang mga nagaangkon nga Kristohanon mabaton samtang nga sila nagpadayon sa paglalis sa kasugoan sang Dios.

Hebreo 4:16    Niyan magpalapit kita nga may pgsalig sa trono sang bugay, agud nga makabaton kita sing kalooy kag makaagum sing bugay sa pagbulig sa aton sa ti-on sang kinahangan.

Kon nahimo naton ang mga kondisyon nga ginakinahanglan agud sabton ang pangamuyo, kita makapalapit sa Dios nga may pagsalig, nga nahibaloan naton nga siya nahamuut sa pagbaton sa aton.

ANO ANG ATON IPANGAMUYO?

1 Juan 1:9     kon Itu-ad ta ang aton mga sala, matutum kag matarung Sia, kag maapatawad sang aton mga sala kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadimatarung.

Sa pangamuyo nga gintudlo ni Jesus nga aton Ipangamuyo, ari pa gid ang dugang ang magtu-ad sang aton mga sala. Himoon naton ini kon kita magpangamuyo.

Santiago 1:5   Kon may yara sa inyo nga nakulangan sing kaalam, papangayua sia sa Dios nga nagahatag sing maalwan sa tanan nga tawo kag wla nagabasu kag hatagan sia sini.

Pwedi gid kita makapangayu sing paghangup, sa partikular sa espirituhanon nga butang.

Mateo 7:7      pangayo, kag kamo hatagan; pangita kag kamo makakita; panoktok, kag kamu buksan.

Salmo 84:11    kay ang Ginoong Dios amo ang adlaw kag taming; ang Ginoo nagahatag sing bugay kag himaa. Walay maayo nga butang nga idumili niya sa mga nagaginawi sing matadlong.

Agud makabaton, ang aton buhaton amo nga mapangayo; kag ang paghatag Ina suno sakabubut-on sang Dios, indi ina pagpunggan sa mga matuud nga mga Kristohanon.

Santiago 5:15 kag ang pangamuyo sang pagtoo magaayo sang nagamasakit, kag ang Ginoo magabangon sa iya. Kag kon naksal Sia, patawaron Ini sa iya.

Kon may pagtoo kita ang Dios magaayo sa Iya. Kag magapabangon sa masakiton balik sa maayong panlawas bilang sabat sa mahinuklogon nga pangamuyo sang tumuloo. Sa tuud lang, ang pagkamapinangamuyoon magapadasig sa ton sa pagdala sang tanan nga butang didto sa aton Amay nga langitnon. Siya mangin aton pirmi nga kaupod, magagiya sa aton adlaw adlaw sa dalan sang pagkamatarung.

Kon permi lang nga ang Ginoo amo ang nagauna sa aton, magaawas ang pagpasalamat kag pagdayaw sa aton mga tagipusoon, kita mangin dalayon nga buhi sa aton relihioso nga kabuhi. Ang aton pangamuyo mangin isa na ka pagpakigsugilanon sa Dios subung nga kita nagapakig istorya sa isa ka abyan. Siya, magahambal sang mga tinago sing personal. Masami nagaabot Siya paagi sa matam-is nga balatyagon sang presensiya ni Jesus masami nagakalayu sa sulod naton samtang nga ginabuyok niya kita sa pagpakigsugilanon sa Iya  kaangay ni Enoch. Kon ining kamatuoran mangin eksperiensya sang isa ka kristohanon, makit-an sa iya kabuhi ang pagkayano, pagkamapinaubuson, malolo, mapinaubson sing tagipuson, ini makit-an sang iyang mga kaupdanan, sa amo mahibaloan nila nga nakatuon sia upod ni Jesus. Christ object lessons pages 129,130.

Pilipos 4:6    Dili kamu maghimud-os sa bisan ano, kundi sa tagsa ka butang  sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang Inyo mga pangabay.

Agud nga maglabi ka makahuluganon ang Imo pangamuyo, kinahanglan nga yara ka sa nagakaigo nga kahimtang.  Pwedi kon ikaw nagaisahanon. Sa sugud nubo lang nga pangamuyo dayon magbasa ka sang nubo man nga dinalan sa Biblia kag painoinohi Ini, iaplay ang imo nahangpan sa imo personal nga kabuhi on mahimo. Kalimti ang imo kalibutanon nga mga butang kag magpalapit sa Dios. Indi mo kinahanglan nga dali dalion mo Imo pangamuyo. Himoa ini nga labing una. Labing maayo ang magpangamuyo sang kon amo gid ang Imo ginapangayo, hinganli ini sa husto niya nga ngalan. Kon ikaw nagapangamuyo, nagapakigsugilanon ka sa Dios nga imo Abyan, hinigugmang Abyan. Nagapakigsugilanon ka gid bala sa Dios paagi sa pangamuyo? Ang pagpakig-angot sa Dios wala nagadependi sa imo balatyagon okon emosyon, ini nakabasi sa kamatuuran. May kadalag-an para sa imo, may kahilwayan kag kalipay sa Ginoo. Indi mo bala paggamiton ining sistema sang kumonikasyon nga ginhatag sang Dios?— PANGAMUYO

 

Review sheet—Paano Magpangamuyo

Assignment: palihug tun-i anay ang bible study guide Imbis ini sabton

1. Ano ang ginhatag ni Jesus sang siya nagapathag kon paano magpangamuyo? Mateo 6:7,8

2. Ano ang modelo nga pangamuyo ang ginhatag ni Jesus sa mateo 6:9-13

3. Konkita mag-ampo, ano ang aton batasan kon kita mangayo? Markus 11:24

4. Paano ni Jesu ginpaathag ang mitodo sang pribado nga pangamuyo? Mateo 6:6

5. Sin o ang nagahimo sang aton pangamuyo nga kahalamut an sa Dios? Roma 8:26

6. Ano ang kondisyon nga dpat naton dumdumon kon kita magapangayo sa  pangamuyo?  1 Juan 5;14-15

7. Daw ano ka importanti ang pagtoo kon magapangamuyo? Santiago 1:6

8. San o ang Dios indi magpamati sang pangamuyo? Salmo 66:18

9. Pamati-an bala sang Dios ag pangamuyo sang Isa nga malalison sa iyang kasugoan? Hulubaton 28:9,13.

10. Ano ang dapat dumdumon sa pangamuyo sa tanan nga ti-on? 1 Juan 1:9

11. Daw ano kawiling ang Dios nga magsabat sang aton mga pangamuyo? Salmo 84:11

12. Paano sang Filipos 4:6 ginpakita kon paano naton dalhon ag tanan sa Dios paagi sa pangamuyo?

Plano mo bala nga gamiton ining libri nga sistema sang kumonikasyon nga gin-aman sang Diosadlaw adlaw?___

Clicky