Maranatha Media Philippines

Ang pag-unawa sa paksa ng dalawang tipan ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa ebanghelyo at pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan sa tamang balangkas. Ang buklet na ito ay nagpapakilala sa paksang ito sa isang simpleng paraan upang mabigyan ang mambabasa ng mahahalagang elemento upang maunawaan ang paksang ito.

Maraming kalituhan sa paksa ng mga tipan dahil sa mga hindi pagkakaunawaan na naganap sa loob ng Kristiyanismo maraming siglo na ang nakalilipas.

Ang pagiging simple ng mga tipan ay ipinahayag sa buhay ni Abraham at ito ang sinasabi sa atin ni Pablo sa aklat ng Galacia.

Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. (Galacia 4:22-24)

Nawa'y pagpalain ang iyong paglalakbay sa pananampalataya habang nagbabasa ka...

Clicky